TWITTER FACEBOOK
| | | |

Duyurular

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

 

         1- Mülkiyeti Belediyemize ait: İlçemiz Avşar Mahallesi İzmir Ankara Asfatlı üzerinde bulunan halı Saha ve Sosyal Tesisler (Spor Sahası ve Çay Bahçesi olarak) , İlçemiz İstiklal Mahallesindeki  Kozapazarı  Koza Park ve Çay Bahçesi ,Urganlı Mahallesi Atatürk Caddesi No:13'deki işyeri ve Turan Mahallesi Eski Belediye Pasajı No:14' deki işyeri 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma sureti ihalesi ile kiralanacaktır.

       

  2- Kiralama  İhalesi: 24.05.2019  Cuma  günü  saat 14:30 listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

 3-  Tahmini Bedel Ve Teminatlar,

  1. Avşar Mahallesi İzmir Ankara Asfaltı üzeri Halı Saha ve Sosyal Tesisler aylık muhammen bedeli 700,00-TL(yediyüz lira ) olup,artış bu bedel üzerinden yapılacaktır.

             Bu İhaleye katılabilmek için 756,00-TL(yediyüzellialtı lira) geçici teminat verilecektir.Ayrıca kiracıya teslim edilecek bina ve malzemeler için ve Belediyeye olabilecek borcuna karşılık 5.000,00-TL(beşbin lira ) Ek teminat verilecektir. Sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin % 6'sı kadar kati teminat verecektir.

  1. İlçemiz İstiklal Mahallesi Koza pazarı Koza parkı ve Çay Bahçesi aylık muhammen bedeli 4.000,00-TL(dörtbin lira ) olup,İhaleye katılabilmek için 4.320,00TL(dörtbinüçyüzyirmi lira) geçici teminat verecektir.Ayrıca kiracıya teslim edilecek bina ve malzemeler için ve Belediyeye olabilecek borcuna karşılık 20.000,00-TL(yirmibin lira) Ek teminat verilecektir.Sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin % 6'sı kadar kati teminat verecektir.

 

3.İlçemiz Urganlı Mahallesi Atatürk Caddesi No:13'deki işyerinin aylık muhammen kira bedeli 300,00-TL(üçyüz lira) olup,geçici teminatı324.00-TL(üçyüzyirmidört lira)'dir.

 

4.İlçemiz Turan Mahallesi Eski Belediye Pasajı No:14'deki iş yerinin aylık muhammen kira bedeli 300,00-TL(üçyüz lira) olup,geçici teminatı 324,00-TL(üçyüzyirmidört lira)'dir

  1. Geçici,kati ve ek teminatlar,nakit,süresiz,ve kati banla teminat mektubu veya hazine bonosu olabilir.

4-İhaleye katılabilmek için:

  • Adres Beyanı
  • Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  • İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa,vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  • Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  • Geçici ve ek teminat belgesi(makbuz v.s.)
  • Ortak girişim olması halinde,(ortaklar yukarıdaki a,b,c,d ve e bendlerindeki belgelerle)

                         Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise Noter'den tasdikli ortaklık sözleşmesi verecektir.

                        İhaleye katılacaklar,yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene ibraz edecektir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

5-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

 6- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.