TWITTER FACEBOOK
| | | |

Duyurular

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN;

IRLAMAZ SPOR VADİSİ HAVUZ-SOSYAL TESİS KİRALAMA İHALESİ

1- Mülkiyeti Turgutlu Belediye Başkanlığı' na ait İlçemiz 6.Mıntıka Irlamaz Spor Vadisi tesisleri içerisinde yer alan 1 Adet Havuz ve Aquaparktan oluşan Sosyal tesisler Havuz, Aquapark, Kafeterya ve çay bahçesi olarak işletilmek üzere Turgutlu Belediyesi Encümenince, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık arttırma sureti ile kiralanacaktır.

2- İhalenin süresi yapılacak sözleşme tarihinden itibaren 3(üç ) yıldır.

3- İhale, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası (Turan Mah.Yedieylül Yolu No:23) 1.kat Meclis Salonunda 14/12/2018 Cuma günü saat :15:00'de yapılacaktır.Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

4-Kiralanan yerin aylık muhammen bedeli 2.700,00-TL (ikibinyediyüz-TL) olup, artış bu bedel üzerinden yapılacaktır.İhalede belirlenecek bedel ihalenin 1.Yılı için geçerli olup,2. ve 3. yıllarda Aralık aylarında açıklanacak ÜFE+TÜFE yıllık artış ortalaması üzerinden kira artışı yapılacaktır.Bu ihaleye katılabilmek için 2.916,00-TL (İkibindokuzyüzonaltılira) geçici teminat verilecektir.Ayrıca, kiracıya teslim edilecek tesis için ve Belediyeye olabilecek borcuna karşılık 20.000,00-TL (yirmibinlira) Ek teminat verilecektir.Sözleşmeden önce de 3 (üç) yıllık kira bedelinin % 6 'sı kadar kati teminat verilecektir. Geçici,kati ve ek teminatlar nakit,süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir.

5-İhaleye katılabilmek için;

a- Adres Beyanı

b- Gerçek kişilerde Nüfus Fotokopisi, Tüzel Kişi ise Kayıtlı olduğu Oda kaydı ve imza sirküleri

c-İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri

d-Geçici teminatın ve ek teminatın ödendiğine dair makbuz.

 

e-Turgutlu Belediyesinden borcu yok yazısı. (borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)

 

f-Ortak girişim olması halinde ,(ortaklar yukarıdaki a,b,c,d ve e bendindeki belgelerle)

Ortak girişim beyannamesi,sözleşme esnasında ise Noter'den tasdikli ortaklık sözleşmesi verecektir.

 

İhaleye katılacaklar,yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene ibraz edeceklerdir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

 

6-Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.Bu hususları bilerek ihaleye katıldığından, itiraz ve dava edilemez.

GÖSTER