Açılırı Menü

  • Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/w0g5lc5n04nc/public_html/wp-content/themes/ajans360/single-duyurular.php on line 53

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT  4 ADET ARSA

 SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz 5. Mıntıka (Ergenekon Mahallesi)  2903 ada 12,13,14 ve15 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki 4 adet arsa  imar durumu, m², toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı  satışı işidir.

Sıra No    Mah.AdaParselİmar DurumuKullanım AlanıMuhammen BedelGeçici Teminat  İhale Saati
1Ergenekon (5.Mıntıka)290312Arsa286,03 m²2.907.969,75-TL  87.240,00-TL11:00
2Ergenekon (5.Mıntıka)290313Arsa282,94 m²2.876.554,78-TL  86.297,00-TL11:10
3Ergenekon (5.Mıntıka)290314Arsa284,74 m²2.894.854,76-TL  86.846,00-TL11:20
4Ergenekon (5.Mıntıka)290315Arsa264,08 m²2.684.811,57-TL  80.545,00-TL11:30

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma ihalesi ile  yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 500,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

     İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler. Geçici teminat tutarı Belediye Veznelerinden nakit olarak ödenebileceği  gibi Halk Bank Turgutlu Şubesi - TR 98 0001 2009 5660 0007 0000 77 IBAN NOLU hesaba istekilisi olunan taşınmazın ada parsel bilgileri yazılmak suretiyle yatırılabilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

      Söz konusu yerlerin ihalesi 31.05.2024 Cuma  günü saat 11:00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar istenen belgelerle birlikte komisyon önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

   Posta ile katılacak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,  Devlet İhale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  6. İSTENİLEN BELGELER:

  a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’ nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

  b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

  c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

  ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

  d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü ( Aslı),

  e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

  f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,Hazine Bonosu

 g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

 h) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyeden alınacak)

7- ÖDEME ŞEKLİ:     

    Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    İta amirlerince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren müşteriye veya vekiline 5 (beş) iş günü içinde elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci  maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş gün içinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. Tebligata rağmen 15 gün içinde ihale bedelinin ödenmemesi halinde, taşınmazın sözleşmesi feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, gelire irat kaydedilir 

   İdare, ihale bedeli ödendikten sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  a) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29. maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

b) İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar,2886 Sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine tabidir

9-VERGİ RESİM VE HARÇLAR:

  Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve Damga Vergisi ,Tapu Alım Harcı gibi tüm masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

10-İHALENİN ONAYI:

   2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesine göre İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince, onaylandığı gibi iptal de edilebilir.

11-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

   Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.