Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 1 ek gündem maddesi ile birlikte toplamda 12 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Başkan Vekili Fehmi Gülen’in başkanlığında yapılan Haziran Ayı Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Haziran Ayı Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesinde, “2023 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 57 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen "Otopark Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi" konulu Tarife Komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 53 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen "Tahsis ücreti ve harcama katılım payının belirlenmesi" konulu Tarife Komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.  Gündemin dördüncü maddesinde, “Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 55 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen " Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Çatı Üzeri GES ve Güneş Tarlaları) proje kontrol ve İnşaat Harç bedellerinin belirlenmesi" konulu Tarife Komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarifesi Kapsamında bulunan “Mal, Araç, İş Makinelerinin ve Elektrik Atölyesinde Bulunan Sepetli Aracın” yaşanan olağanüstü artışlar sebebiyle mevcut tarifedeki ücretlerinin günümüz ekonomik koşullara göre yeniden güncellenmesi ve 2023 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarifesi kapsamında olmayan "Çıkma parke taşı ile bordür taşı" kaleminin eklenerek ücretinin belirlenmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna sevki hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “İlçemiz 5. mıntıka 1738 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinin düzenlenmesine yönelik onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup, bahse konu plan değişikliğinin görüşülmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, “03.01.2023 tarih 11 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Irlamaz Mahallesi, 2874 ada 9 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının, parsel maliklerinin dilekçesi kapsamında geriye çekilmesi talebi” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “İmar planında mezarlık alanı olarak görülen 4.Mıntıka 175 ada 3 parsel, Irlamaz Mah. 0 ada 657 parsel ve Irlamaz Mah. 0 ada 1823 parsel sayılı taşınmazların Manisa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir işlemlerinin belediyemizce yapılması hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “2023 yılı Belediyemiz harcama birimlerinin ek ödenek taleplerinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi hususu”görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “03.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren EYT kapsamında, Turgutlu Belediyesinde çalışmakta olup emekliliğe hak kazanan ve emekliliğe ayrılma talebinde bulunan personellere kıdem tazminatlarının ödenmesi için 36 aya kadar vadeli olmak üzere Banka kredisi kullanılması ve kredi kullanımı için hazırlanacak başvuru evraklarına imza atmak üzere Belediye başkanı Çetin AKIN’ a yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde, “Belediyemize bağlı Turbem Dershanesinde 2023-2024 yılı kurs ücretlerinin belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gündemin on ikinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.