Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclisinde 14 Madde Oylandı

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşen Haziran ayı meclis toplantısında 1 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 14 madde görüşülüp karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, “2024 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “İhtisas Komisyonlarının Kurulması ve Üye Sayısının Belirlenmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “İhtisas Komisyonları Üyelerinin Belirlenmesi hususu” görüşüldü. Buna göre Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna Gülay Dönmez, Remzi Çizmeci, Kerim Armağancı, Mustafa Akkoç, Nevin Baş oy birliğiyle seçildi. Engelli ve Kadın Hakları Komisyonuna Gülay Dönmez, Çağdan Erim, Murat Tekdemir, Faruk Yaşar, Nevin Baş oy birliğiyle seçildi. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Komisyonuna Hidayet Sayın, Faysal Teterbaş, Engin Demirdal, Erhan Diler, Abdülhalim Öter oy birliğiyle seçildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonuna Barış Erbaş, İlhami Bayram, Faysal Teterbaş, Erhan Diler, Fırat Kapucu oy birliğiyle seçildi. Kanun ve Nizam Komisyonuna Bilge Cebe, Hüseyin Maliz, Aydın Ercan, Mehmet Çağrı Yüksel, Fırat Kapucu oy birliğiyle seçildi. Eğitim-Kültür-Sanat-Gençlik ve Spor Komisyonuna Esin Küçükler, Çağdan Erim, Fırat Honaz, Hakan Yünlü, Ferhat Ülker oy birliğiyle seçildi. Altyapı-Mesken-Kentsel Yenileme Komisyonuna Onur Bircan, Kerim Armağancı, Ali Rıza Kıran, Mustafa Akkoç, Ömer Baysan oy birliğiyle seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Engin Demirdal, Murat Tekdemir, Remzi Çizmeci, Önder Solhan, Abdülhalim Öter oy birliğiyle seçildi. Doğal Afetler Araştırma ve inceleme Komisyonuna Onur Bircan, Fırat Honaz, Esin Küçükler, Hakan Yünlü, Ömer Baysan oy birliğiyle seçildi. “Gündemin dördüncü maddesinde, "Görülen lüzum üzerine Emlak İstimlâk Müdürü kadro ihdasının yapılarak ilgili Müdürlüğün kurulmasının hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojman binasının yıkım talebi doğrultusunda Lojman Binasının yıkımının yapılması için yapılacak protokolü imzalamak için Belediye Başkanı Çetin AKIN 'a yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “Acarlar Mahallesi 1581 ada 59 parsel sayılı 2.465 M2 taşınmaz üzerine intifa hakkı konulmasına varsa başkaca intifa haklarının kaldırılması hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, “Belediyemize bağlı Personel A.Ş.'nin borçlarına karşılık Belediye mallarının teminat gösterilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “Plan ve Bütçe Komisyon Raporu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “2024/6 No' lu İmar Komisyon Raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “2024/7 No' lu İmar Komisyon Raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde, “Mülkiyeti Belediyemiz Başkanlığına ait olan; 5. mıntıka 2511 ada 1 parsel sayılı 341.56 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 2 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 3 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 4 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 5 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, Atıl durumda olup, Belediyemize hiçbir ekonomik katkısı bulunmamaktadır, Bu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi kapsamında açık arttırma ihalesiyle satılıp, gelirinin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması için satış kararı alınması ve Belediyemiz Encümenine ihale ile satış yetkisi verilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde, “İlçemiz 9. mıntıka 2385 ada 13 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunca değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliği kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesinde “Ege Belediyeler Birliğine bir asil bir yedek üye seçimi hususu” görüşüldü. Bu doğrultuda Fırat Honaz asil üye, Gülay Dönmez yedek üye olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gündemin on dördüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.