#

Yeni yılın ilk meclis toplantısı 4 Ocak’ta

Turgutlu Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını 4 Ocak Salı günü, saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılacak olan Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 8 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Ocak ayı meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde;

Gündemin birinci maddesi, 2021 yılı Aralık ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2022 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, 2021 yılında sözleşmeli statüde tam zamanlı olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, Belediyemizce 1990’lı yılarda yapılan imar uygulamaları sonucunda Belediyemiz adına çıkan hisseli yerlerimizi, vatandaşlarla şuyulu parsellerimizi ve ihdasen oluşan parsellerimizi ve hisseleri ve benzeri yerlerde vatandaşlarca inşaat ruhsatı alıp, inşaata başlayabilmeleri ve mağdur olmamaları amacıyla Belediye Encümenimizce belirlenecek günün rayiç bedelleri üzerinden diğer hissedarlara veya hak sahiplerine satabilmemiz için 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümenine genel yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi, 07/12/2021 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerdeki 2022 yılı fiyat listesinin, piyasadaki malzeme alım fiyatların yükselmesinden dolayı, tekrar güncellenmesi hakkındaki Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, 07/12/2021 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Belediyemize ait olan ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı elektrik birimince kullanılan sepetli aracın; operatör ve yakıt giderleri dahil olmak üzere saatlik kiralama bedeli hakkındaki Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, gündemin sekizinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.