#

Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı Salı Günü

Turgutlu Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını 5 Ocak Salı günü, saat 18:00’da Eski Belediye Binasında gerçekleştirecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılacak olan Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında 10 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Ocak ayı meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde;

Gündemin birinci maddesi, 2020 yılı Aralık ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2021 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, Şehitler Mahallesinde bulunan "Gaffar Okkan Sokak" isminin "Şehit Gaffar Okkan Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, Belediyemizde Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi Belediyemizde çalışacak Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, İlçemiz 6. mıntıka Eski Kemalpaşa Yolu üzerinde ve çevresinde bulunan Emsal=2.50, Yençok=Serbest yapılaşma koşullu Tercihli Ticaret+Konut Alanlarının kat adedi ve yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik Belediyemiz Başkalığınca hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan

Değişikliğinin Belediyemiz İmar komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi, 8.3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği İlçemiz Osmancık Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev alacak 6 (altı) adet bilirkişinin Belediye Meclisinde onaylanması hususunun görüşülmesi.

Gündemin dokuzuncu maddesi, Belediyemiz Meclisinin 06/10/2020 tarih 62 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, UİP:4468,59 Plan İşlem Numaralı, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (Plan Paftaları, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu)'na askı süresinde gelen Turgutlu Mimarlar Odası'nın 25/09/2020 tarih ve 12247 sayılı itiraz dilekçesinin 1. Maddesinde belirtilen Albayrak-Bozkurt Mahalleleri sınırları içerisindeki imar planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesine yönelik hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin onuncu maddesi, uygulama yönetmeliğinin 6. maddesinde ‘OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir. OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı Kanun uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir üyenin görevlendirilmesini ister. Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmaması halinde, ilgili idare, komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer.’ hükmü gereğince İlçemiz Çepnidere Mahallesi 239, 358 ve 680 sayılı parsellerin Turgutlu 1. OSB adına kamulaştırma işlemlerinin Belediyemizce yapılması hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.