Turgutlu Belediyesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlanan ilgili kişilere kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’na (“Turgutlu Belediyesi”) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin Belediyemize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle Belediyemize iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Belediyemize yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Yazılı Başvurular:

Belediyemize yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir kopyasının,

  • Belediyemize şahsen veya KVKK 11. madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla ‘’Turan Mahallesi Yedieylül Yolu No:23 Turgutlu/MANİSA’’ adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Elektronik Başvurular:

Belediyemize yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, “ Belediyemiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan [email protected] adresine gönderilmesi suretiyle,
  • Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından Belediyemize daha önce bildirilen ve Belediyemiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile Belediyemizin [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle,
  • Belediyemiz tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamanın kullanılması suretiyle iletilmelidir.(Bu aşamada, Belediyemiz tarafından bu yöne ilişkin geliştirilen bir yazılım ya da uygulama bulunmamaktadır.)

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin Belediyemize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Belediyemiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, Belediyemize tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

Talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Belediyemize yukarıda ki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.


Başvuru Formu

(Dosyayı görüntüleyebilmek için pdf dosyalarını görüntüleyen programın sisteminizde yüklü olması gerekmektedir.)