Açılırı Menü

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Turgutlu Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması taşınması ve değerlendirilmesi hakkının kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanacaktır.


MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ

İhalenin süresi yapılacak sözleşmeden itibaren 36 aydır.

İşin Başlama ve Bitiş Tarihi 01/01/2021–31/12/2023

MADDE3- İHALENİN MUHAMMEL BEDELİ

Bu iş için tahmin edilen 36 aylık bedel 143.171,00-TL+KDV' dir.

Geçici Teminatı 4.296,00-TL' dir

Tahmin edilen yıllık bedel yüklenici tarafından her ay 300 ton ambalaj atığı toplanacağı kabul edilerek belirlenmiştir.Bu miktarın altında ambalaj atığı toplaması durumunda yüklenici hak kaybı talebinde veya ödeme talebinde bulunamaz. Yüklenici aylık 300 tonun üzerinde ambalaj atığı toplaması durumunda topladığı her ton ambalaj atığı için 13,25t/ton ilave ücret ödeyecektir.


MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ

İhale 22/12/2020 Salı günü saat 14.00’da Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.


MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

  1. İkametgah Belgesi , Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
  2. Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,Noter Tasdikli İmza Sirküsü
  3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  4. Turgutlu belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  5. Geçici ve teminat belgesi
  6. Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi
  7. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin ortakları ve üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaert Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene

ibraz edecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.


MADDE 6- SÖZLEŞME VE TEMİNATLAR

Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Bu hususları bilerek ihaleye katıldığından, itiraz ve dava edilemez.

MADDE 7- İHALE GİDERLERİ

İhale ve yapılacak sözleşme ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlarla (damga ver. –karar pulu) Noter masrafları istekliye aittir.

MADDE 8- ŞARTNAMENİN ELDE EDİLMESİ

İhale şartnamesi Belediye İnternet sitesinde ve her gün mesai saatleri içinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 50 TL (elliTL) bedel karşılığında satın alabilir.