Açılırı Menü

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE

SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3121 ada 6 parselde kayıtlı 15.570,86m² miktarındaki taşınmazda bulunan Turgutlu Belediyesine ait 405757/778543 hisseye tekabül eden 8.115,14m² miktarındaki Belediye hissesi satılacaktır.

2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

İhaleye konu Belediye hissesinin toplam muhammen bedeli 10.850.000,00-TL(onmilyonsekizyüzellibintürklirası) olup, ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin en az % 3’ ü olan 325.500,00-TL(üçyüzyirmibeşbinbeşyüztürklirası) Geçici teminat verilecektir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, geçici teminatı Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları süresiz banka teminat mektubu veya hazine bonosu olarak sunabilirler.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma ihalesi sureti ile yapılacaktır.

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 24/01/2023 Salı günü saat 14.00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 24/01/2023 Salı günü saat 13.45 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesine göre İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirlerince, onaylandığı gibi iptal de edilebilir.

6. İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A.İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B.DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

D) TEKLİFLERİN AÇILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişilerin, teklif mektupları Encümen Salonunda İhale Komisyonu tarafından açılır ve katılımcılar tarafından teklif edilen fiyatlar hazır bulunanların huzurlarında açıklanır. Fiyatlar açıklandıktan sonra; 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40.maddesi (Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.) hükmü uyarınca ihale sonuçlandırılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.) hükmü uygulanarak ihale sonuçlandırılacaktır.

İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7- KESİN TEMİNAT ve SÖZLEŞME YAPILMASI:

İhale bedeli peşin yatırılacağı için kati teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır. Ancak, ihale masraflarını (Damga Vergisi ve İhale karar pulu) istekli tarafından yatırılacaktır.

8- ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde peşin veya %50 si peşin kalanı birer ay arayla eşit taksitte olmak üzere 3 (üç) taksitte ödenecektir. Aksi halde ihale iptal edilir ve geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir. Peşin ödeme yapıldığı veya son taksitin ödemesi yapıldığı günün ertesi günü Tapunun verilmesi ile ilgili yazı Turgutlu Tapu Müdürlüğüne yazılacak ve alıcı tapusunu alabilecektir. Bu ihaleden dolayı meydana gelecek tüm masraflar istekliye aittir.

9-İHALE ŞARTNAMESİ

İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içersin de Mali Hizmetler Müdürlüğünde incelenebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Hukuk İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

10-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.