Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait: İlçemiz çeşitli Mahallelerinde bulunan muhtelif 25 (yirmibeş) adet iş yeri ve arazi vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma sureti ihalesi ile kiralanacaktır.

2- Kiralama İhalesi: 18/01/2022 Salı günü saat 14:30 listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale süresi yapılacak sözleşmeden itibaren 3 (üç) yıldır. İş yerleri ve konut olarak kiralanan yerlerin aylık kira ödemesi peşin olarak ve en geç ayın 15'ine (onbeşi) kadar, Arazi (arsa) vasfındaki yerlerin kiraları ise yıllık ve peşin olarak Belediyeye ödenecektir.Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanunun 51' inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.Ancak Kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75' inci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

3- İhale Edilecek Taşınmazların Tahmini Bedeli ve Teminatları

A-) İhale edilecek Taşınmazlar

 1. Irlamaz Mahallesi Eski Kültür evi ve Çay ocağı olarak kullanılmak üzere aylık muhammen kira bedeli 200,00-TL(ikiyüzlira) ; Geçici Teminatı ise 216,00-TL(ikiyüzonaltılira)' dir.
 2. Kabaçınar Mahallesi eski Düğün Salonu Depo olarak kullanılmak üzere aylık muhammen kira bedeli 500,00-TL(beşyüzlira), Geçici Teminatı 540,00-TL' (beşyüzkırklira) dir.
 3. Kabaçınar Mahallesi Kiraz Alım yerindeki çay ocağı aylık muhammen kira bedeli 300,00-TL(üçyüzlira) ;Geçici Teminatı 324,00-TL (üçyüzyirmidörtlira)' dir.
 4. Ören Mahallesi 103 Ada 30 parselde kayıtlı 4.132m² arazi yıllık peşin muhammen kira bedeli 1.200,00-TL (binikiyüzlira); Geçici Teminatı 108,00-TL(yüzsekizlira)' dir.
 5. Ören Mahallesi 103 ada 160 aprselde kayıtlı 22.304 m² arazi yıllık peşin muhammen kira bedeli7.500,00-TL (yedibinbeşyüzlira); Geçici Teminatı 675,00-TL (altıyüzyetmişbeşlira)' dir.
 6. 9. Mıntıka 788 Ada 22 parselde yer alan Sabancı Karakolunda bulunan binanın muhammen bedeli aylık 400,00-TL(dörtyüzlira) Geçici Teminatı 432,00-TL (dörtyüzotuzikilira)' dir.
 7. Yeniköy Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık muhammen kira bedeli 200,00-TL(ikiyüzlira); Geçici Teminatı 216,00-TL(ikiyüzonaltılira)' dir.
 8. Sarıbey Mahallesi Köy Kahvehanesi muhammen kira bedeli aylık 200,00-TL(ikiyüzlira);Geçici Teminatı 216,00-TL(ikiyüzonaltılira)' dir.
 9. Dağmarmara Karaköy Mahallesi 108 ada 2 parselde kayıtlı 3.100m² arazi muhammen kira bedeli yıllık peşin 800,00-TL(sekizyüzlira), Geçici Teminatı 72,00-TL(yetmişikilira)' dir.
 10. Çampınar Mahallesinde bulunan eski köy konağı çay ocağı olarak kullanılmak üzere aylık muhammen kira bedeli 200,00-TL(ikiyüzlira); Geçici Teminatı 216,00-TL(ikiyüzonaltılira)' dir.
 11. Dalbahçe Mahallesi 1056 parseldeki arsanın yıllık peşin muhammen kira bedeli 1.000,00-TL(binlira) ;Geçici Teminatı ise 96,00-TL(doksanaltılira)' dir.
 12. Urganlı Mahallesi Barbaros Caddesi No:11 D.2 deki lojman aylık muhammen kira bedeli 410,00-TL(dörtyüzonlira); Geçici Temiatı ise 442,80-TL(dörtyüzkırkikilira seksenkuruş)' dir.
 13. Urganlı Mahallesi Barbaros Caddesi No:11 D.3 deki lojman aylık muhammen kira bedeli 410,00-TL(dörtyüzonlira); Geçici Temiatı ise 442,80-TL(dörtyüzkırkikilira seksenkuruş)' dir.
 14. Urganlı Mahallesi Barbaros Caddesi No:11 D.4 deki lojman aylık muhammen kira bedeli 410,00-TL(dörtyüzonlira); Geçici Temiatı ise 442,80-TL(dörtyüzkırkikilira seksenkuruş)' dir.
 15. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:51 deki işyeri aylık muhammen kira bedeli 400,00-TL(dörtyüzlira) Geçici Teminatı 432,00-TL(dörtyüzotuzikilira)' dir.
 16. Turan Mahallesi Belediye Pasajı merdiven altı depo olarak kullanılmak üzere aylık muhammen kira bedeli 100,00-TL(yüzlira); Geçici Teminatı ise 108,00-TL(yüzsekizlira)' dir.
 17. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No:17 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 400,00-TL(dörtyüzlira) Geçici Teminatı ise 432,00-TL(dörtyüzotuzikilira) 'dir
 18. Pazartesi Pazaryeri Çay Ocağı aylık muhammen kira bedeli 1.050,00-TL(binellilira) Geçici Teminatı ise 1134,00-TL(binyüzotuzdörtlira)' dir.
 19. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No:15 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 400,00-TL(dörtyüzlira) Geçici Teminatı ise 432,00-TL(dörtyüzotuzikilira) 'dir.
 20. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No:16 daki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 400,00-TL(dörtyüzlira) Geçici Teminatı ise 432,00-TL(dörtyüzotuzikilira) 'dir.
 21. Urganlı Mahallesi Atatürk Caddesi Orta Kahvehane aylık muhammen kira bedeli 500,00-TL(beşyüzlira) Geçici Teminatı ise 540,00-TL(beşyüzkırklira)' dir.
 22. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:1/A daki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 400,00-TL(dörtyüzlira) Geçici Teminatı ise 432,00-TL(dörtyüzotuzikilira)' dir.
 23. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:1 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 400,00-TL(dörtyüzlira) Geçici Teminatı ise 432,00-TL(dörtyüzotuzikilira)' dir.
 24. Musacalı Mahallesi Kaçar Mevkii 824 parselde kayıtlı 2.268m² arazinin yıllık peşin muhammen kira bedeli 2.200,00-TL(ikibinikiyüzlira) Geçici Teminatı ise 198,00-TL(yüzdoksansekizlira)' dir.
 25. Sivrice Mahallesi 484 parselde kayıtlı 2564m² arazi yıllık peşin muhammen kira bedeli 1.900,00-TL(bindokuzyüzlira) Geçici Teminatı ise 171,00-TL(yüzyetmişbirlira)' dir.

İhale üzerinde kalanlar, sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin %6 kadar kati teminat verecektir.Kira sözleşmeleri Noterden yapılacak olup, masraflar ihale üzerinde kalankara aittir. Teminatlar,nakit,süresiz,ve kati banka teminat mektubu veya hazine bonosu olabilir.

4-İhaleye katılabilmek için:

 1. Adres Beyanı
 2. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
 3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa,vekaletname ile vekilin imza sirküleri
 4. Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
 5. Geçici ve ek teminat belgesi(makbuz v.s.)
 6. Ortak girişim olması halinde,(ortaklar yukarıdaki a,b,c,d ve e bendlerindeki belgelerle)

Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise Noter'den tasdikli ortaklık sözleşmesi verecektir.

İhaleye katılacaklar,yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene ibraz edecektir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.İhale şartnamesi 40,00-TL ücret karşılığında alınabilir.

6- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.