Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

ÇAM KOZALAK TOPLAMA SATIŞ İLANI


1- Mülkiyeti Belediyeye ait çam ağaçlarındaki kozalakların toplanması ve satılması ve satış işi 3 yıl (üç) süreli olarak 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırrma ihalesi yapılacaktır.

2- İhalesi 23/08/2022 Salı günü saat 11:00 de Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için:

  1. Tebligat adresi
  2. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  3. Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  4. Geçici teminat ve ek teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren ihale şartnamesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

5- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekteserbesttir. 6. Turgutlu Belediyesi ilçe sınırları içinde yer alan yeşil alanlarda ve mezarlıklarda bulunan fıstık çamlarının kozalaklarının, Belediyemizin ihtiyaçlarından fazla olanların satılma işi.

7. İhale 23/08/2022 tarihinde Salı günü saat 11:00'de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

8.Çam kozalakları ihalesinin muhammen bedeli 1. yıl için 50.000,00-TL(ellibintürklirası)+% 1 KDV olup, artış bu bedel üzerinden yapılacaktır. Sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında TUİK’ in Ağustos ayında açıklayacağı TÜFE+ TEFE yıllık artış oranının ortalaması oranında artış yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 4.500,00-TL(dörtbinbeşyüztürklirası ) geçici teminat ve 20.000,00-TL(yirmibintürklirası) ek teminat vereceklerdir. Teminatlar nakit, süresiz ve kati banka mektubu veya Hazine bonosu olabilir.


9. Kozalakların satışı açık ihale usulü ile yapılacaktır.


10. Kozalakların toplanmasına, satış bedelinin Belediyemize yatırılmasından sonra başlanacaktır.


11. Kozalakların kesiminden sonra belediyemiz sorumlu değildir.


12. Belediyemize 3 çuval ( 150 kg ) kozalak verilecektir.


13.İstekli İşveren Sıfatıyla çalıştıracağı personelin bildirimini yapmak ve sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür.Ayrıca meydana gelecek iş kazalarından Belediyeye veya 3. kişilere gelebilecek hasar ve zararlardan işveren/ işletmeci sıfatıyla istekli sorumludur.


14. Anlaşmazlık halinde Turgutlu Mahkemeleri yetkilidir.