Açılırı Menü

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE

SATIŞI İŞİNE AİT İHALE METNİ

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3121 ada 6 parselde kayıtlı 15.570,86m² miktarındaki taşınmazda bulunan Turgutlu Belediyesine ait 405757/778543 hisseye tekabül eden 8.115,14m² miktarındaki Belediye hissesi satılacaktır.

Satılacak taşınmaz onaylı imar planımızda “Sanayi Alanında” kalmakta olup, Emsal:0.50 Yençok: Serbest yapılaşama koşullu, yollardan 10m. Zeytinlik alandan 10m.ve komşu parsellerden 5m yapı yaklaşma mesafelidir.

2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

İhaleye konu Belediye hissesinin toplam muhammen bedeli 11.158.000,00-TL(onbirmilyonyüzellisekizbin lira) olup, ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin en az % 3’ ü olan 334.740,00-TL(üçyüzotuzdörtbinyediyüzkırklira) Geçici teminat verilecektir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, geçici teminatı Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları süresiz banka teminat mektubu veya hazine bonosu olarak sunabilirler.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43 ve 50. maddelerine göre Açık Teklif Pazarlık Usulü Arttırma ihalesi sureti ile yapılacaktır.

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 15/11/2022 Salı günü saat 11.00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 15/11/2022 Salı günü saat 10.30 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

İhalede teklif verecek kişiler;

a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü‘nden veya e – Devlet ’ten temin edilecek),

b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin,istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler,ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7- ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde peşin ödenecektir. Aksi halde ihale iptal edilir ve geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir. Ödeme yapıldığı gün içinde Tapunun verilmesi ile ilgili yazı Turgutlu Tapu Müdürlüğüne yazılacak ve alıcı tapusunu alabilecektir. Bu ihaleden dolayı meydana gelecek tüm masraflar istekliye aitiir.

8-İHALE ŞARTNAMESİ

İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içersin de Mali Hizmetler Müdürlüğünde incelenebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Hukuk İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

9-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.