Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN;

HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ

1- Mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait Turgutlu İlçesi Selvilitepe (5. Mıntıka ) Mahallesi 1276 ada 7 ve 8 parsellerde bulunan Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi A ve B Blok binaların hurda bedelleri karşılığında yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2-Ancak, A ve B Blok dışında kalan Bahçe duvarları, Bahçe Korkulukları, Bahçe Kapıları, Halı Saha, Soyunma Odaları, bahçede bulunan Anaokulu binası ihale kapsamında olmayıp, bu binalara ve bahçedeki ağaçlara zarar verilmeyecektir.

3- İşin süresi 90 (doksan) gündür. İhalenin onaylanmasından itibaren en geç beş gün içinde yüklenici ihale bedelini Belediyeye yatıracak ve en geç ertesi gün yıkım işine başlayıp doksan gün içinde yıkımı tamamlayıp, ihale konusu yeri yol kotunda arsa olarak Belediyeye teslim edecektir.

4- İhale, Turgutlu Belediyesi hizmet binası (Turan Mah. 7 Eylül Yolu No:23 Turgutlu/Manisa) 1. Kat Encümen toplantı salonunda 15/10/2021 Cuma günü saat 15:00 de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5-İhalenin muhammen bedeli 150.310,00-TL+KDV (yüzeelibinüçyüzon-TL+ KDV)'dir.İhalede bu bedel üzerinden artış yapılarak uygun bedel bulunacaktır. Geçici teminatı 4.509,30-TL( dörtbinbeşyüzdokuzliraotuzkuruş-TL) olup ayrıca 30.000,00-TL (otuzbin) ek teminat verilecektir.Teminatlar nakit, Kati ve Süresiz Banka Teminat Mektubu veya Hazine bonosu olabilir. Yüklenici Geçici Teminatını ihale bedelini yatırması halinde, ek teminatını işi bitirince geri alacaktır.Aksi halde ihale bedelini süresinde yatırmazsa ihale iptal olur, Geçici ve ek teminatı Belediyeye gelir kaydedilir.

6-İhaleye katılabilmek için;

a- Adres Beyanı (tebliğat adresi olarak geçerlidir.)

b- Gerçek kişilerde nüfus sureti, tüzel kişilerde sicil kaydı ve imza sirküleri asılları veya Noterden aslı gibidir olması

c-Turgutlu Belediyesine ve bağlı bulunduğu Vergi dairesine borcu bulunmadığına dair yazı

d-İhaleye konu işte çalıştırılmak üzere istekliye ait 2 adet Kamyon, 1 Adet Eskavatör ve 1 adet su tankerinin kendine ait olduğuna dair ruhsat, fatura asılları ( Yazı İşleri Müdürlüğünden “Aslı Görülmüştür” kaşeli fotokopisi veya Noterden tasdikli Kira Sözleşmeleri


e-En az 40.000,00-TL (kırkbinlira) tutarında Bina yıkım işi yaptığına dair İş Bitirme Belgesi sunulacaktır.İş Bitirme belgesinin Özel sektöre ait olması halinde Noter sözleşmesi ve faturaları da ibraz edilecektir.


f-İstenilen evraklar, Geçici ve ek teminat makbuzları ile birlikte en geç ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne kapalı zarflarda teslim edilecektir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


7. Yıkım alanında çalışacak tüm işçilerin tüm ücretleri, SGK primleri ve vergilerinin ödenmesi ile can ve mal güvenliği ile ilgili tüm emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almak işveren sıfatıyla yükleniciye aittir. Ayrıca yıkımla ilgili Belediye veya üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye ait olacaktır.


8. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde hergün Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğün ile Belediyemiz internet sayfasından görülebilir.İhalenin teknik Şartnamesi ile ilgili tüm bilgiler Fen İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir.


9. Şartnameden ve işin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.