Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz çeşitli mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri gösterilen muhtelif 19 (ondokuz ) adet ( iş yeri lojman ve arazi vasfındaki) taşınmaz hazırlanan ekli şartnamesine göre 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma sureti ile ayrı ayrı kiralanacaktır.

MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ VE ÖDEMELER

İhalenin süresi, yapılacak sözleşmeden itibaren 3 (üç) yıldır.

İş yeri ve konut olarak kiralanan yerlerin kira ödemesi peşin olarak ve en geç ayın 15’ine (onbeşi) kadar, arazi (arsa) vasfındaki yerlerin kiraları ise yıllık ve peşin olarak belediyeye ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75’nci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN TAHMİNİ BEDELİ VE TEMİNATLARI:

 1. İhale Edilecek taşınmazlar;
 1. Turan Mahallesi Belediye Pasajı Merdiven altı depo olarak kullanılmak üzere kira bedeli aylık 150,00-TLGeçici teminatı 162,00-TL dir.
 2. Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:109 daki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL
 3. Turan Mahallesi Belediye Pasajı Zemin No:4 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 500,00-TL Geçici Teminatı 540,00-TL dir.
 4. Turan Mahallesi Belediye Pasajı Zemin No:5 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 500,00-TL Geçici Teminatı 540,00-TL dir.
 5. Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:110 ve 112 bitişik olarak 2 iş yeri aylık muhammen kira bedeli 900,00-TL Geçici Teminatı 972,00-TL dir.
 6. Çampınar Mahallesi Köy Konağı kahvehane aylık muhammen kira bedeli 400,00-TL Geçici Teminatı 432,00-TL dir.
 7. Urganlı Yeniköy Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık muhammen kira bedeli 250,00-TL Geçici Teminatı 270,00-TL dir.
 8. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No:17 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.
 9. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No:15 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.
 10. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:1 deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.
 11. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:1/A deki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.
 12. Pazartesi Pazar yeri çay ocağının aylık muhammen kira bedeli 1.200,00-TL Geçici Teminatı 1296,00-TL dir.
 13. Musacalı Mahallesi Kaçar Mevkii 824 parselde kayıtlı 2268m² arazi yıllık muhammen kira bedeli peşin 2.600,00-TL Geçici Teminatı 2.808,00-TL dir.
 14. Sivrice Mahallesi 484 parselde kayıtlı 2564m² arazi yıllık muhammen kira bedeli peşin 2.600,00-TL Geçici Teminatı 2.808,00-TL dir.
 15. Sinirli Mahallesi 1452 parselde kayıtlı 12.300m² arazi yıllık muhammen kira bedeli peşin 15.000,00-TL Geçici Teminatı 16.200,00-TL dir.
 16. Urganlı Mahallesi Çarşı içi No:6 daki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.
 17. Urganlı Mahallesi Barbaros Caddesi No:11 D.3 deki lojman aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.
 18. Urganlı Mahallesi Barbaros Caddesi No:11 D.4 deki lojman aylık muhammen kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.
 19. Urganlı Mahallesi Büyük alan Mevkii 149 ada 7 parselde kayıtlı 2.500m² miktarındaki arazi yıllık muhammen kira bedeli peşin 3.000,00-TL Geçici Teminatı 3240,00-TL dir.


İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin % 6 kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir. İhalenin ilk sözleşmesi Noter huzurunda yapılacak olup, tüm vergi resim ve harçlarla (Damga vergisi-karar pulu ) Noter masrafları istekliye aittir.

MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ

İhale 10/05/2022 Salı günü saat 11:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.

MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

 1. Adres beyanı, Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
 2. Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,
 3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri
 4. Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 5. Geçici teminat belgesi
 6. Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene

ibraz edecektir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İhale Şartnamesi 13 madde ve 3 sayfadan ibaret olup, Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve Belediye internet sitesinden incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 40 TL (kırk lira) bedel karşılığında satın alabilirler.