Açılırı Menü

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 20 ADET DÜKKAN

SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLAN METNİ

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz 6. Mıntıka, 2686 ada 32 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 20 (yirmi) adet Sanayi Dükkanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.


Sıra

No

Mah.

Ada

Parsel

Dükkan No

İmar Durumu

Kullanım Alanı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

6. Mıntıka

2686

32

2 Nolu Bağımsız Bölüm

İş yeri

(Eski Manisa Yolu Cepheli)

596 m2 (Zemin+Batar kat)

10.980.000,00 TL

329.400,00 TL

10:00

2

6. Mıntıka

2686

32

3 Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Eski Manisa Yoluna Cepheli)

596 m2

(Zemin+Batar Kat

10.980.000,00 TL

329.400,00 TL

10:10

3

6. Mıntıka

2686

32

4 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

596m²

(Zemin+Batarkat)

10.980.000,00-TL

329.400,00-TL

10:20

4

6. Mıntıka

2686

32

5 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

596m²

(Zemin+Batarkat)

10.980.000,00-TL

329.400,00-TL

10:30

5

6. Mıntıka

2686

32

6 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

596m²

(Zemin+Batarkat)

10.980.000,00-TL

329.400,00-TL

10:40

6

6. Mıntıka

2686

32

7 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

596m²

(Zemin+Batarkat)

10.980.000,00-TL

329.400,00-TL

10:50

7

6. Mıntıka

2686

32

8 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

596m²

(Zemin+Batarkat)

10.980.000,00-TL

329.400,00-TL

11:00

8

6. Mıntıka

2686

32

9 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

596m²

(Zemin+Batarkat)

10.980.000,00-TL

329.400,00-TL

11:10

9

6. Mıntıka

2686

32

10 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

596m²

(Zemin+Batarkat)

10.980.000,00-TL

329.400,00-TL

11:20

10

6. Mıntıka

2686

32

11 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Eski Manisa Yolu Cepheli

618,40m²

(Zemin+Batarkat)

11.000.000,00-TL

330.000,00-TL

11:30

11

6. Mıntıka

2686

32

12 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Begüm Sokak Cepheli

978,40m²

(BodrumZemin+

Batarkat)

11.880.000,00-TL

356.400,00-TL

11:40

12

6. Mıntıka

2686

32

13 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Begüm Sokak Cepheli

1058,43

(BodrumZemin+

Batarkat)

11.980.000,00-TL

359.400,00-TL

11:50

13

6. Mıntıka

2686

32

14 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Begüm Sokak Cepheli

1053,40

(BodrumZemin+

Batarkat)

11.980.000,00-TL

359.400,00-TL

12:00146. Mıntıka268632
15 Nolu Bağımsız Bölümİş Yeri Begüm Sokak Cepheli1043.36

(BodrumZemin+

Batarkat)11.950.000,00-TL358.500,00-TL12:10

15

6. Mıntıka

2686

32

16 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Begüm Sokak Cepheli

1033.60

(BodrumZemin+

Batarkat)

11.900.000,00-TL

357.000,00-TL

12:20

16

6. Mıntıka

2686

32

17 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Begüm Sokak Cepheli

1023,70

(BodrumZemin+

Batarkat)

11.800.000,00-TL

354.000,00-TL

12:30

17

6. Mıntıka

2686

32

18 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Begüm Sokak Cepheli

1013,94

(BodrumZemin+

Batarkat)

11.750.000,00-TL

352.500,00-TL

12:40

18

6. Mıntıka

2686

32

19 Nolu Bağımsız Bölüm

İş Yeri Begüm Sokak Cepheli

1003,84

(BodrumZemin+Batarkat)

11.700.000,00-TL

351.000,00-TL

12:50

19

6. Mıntıka

2686

32

20 Nolu

Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Begüm sokak cepheli)

989 m2

Bodrum+Zemin+Batar Kat)

11.700.000,00 TL

351.000,00 TL

12:55

20

6. Mıntıka

2686

32

21 Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Begüm Sokak Cepheli)

984,10 m2 (Bodrum+Zemin+Batar Kat)

11.700.000,00 TL

351.400,00 TL

13:00

NOT: Satışa konu olan dükkanların yapım ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmış olup, Boyası, badanası yapılmış, elektrik ve su tesisatları hazırlanmış ve stor kapıları takılmış olarak kullanıma hazır bir şekilde en geç ihale tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde alıcıya teslim edilecektir.

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma ihalesi ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 11/11/2022 Cuma günü saat 10.00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 11/11/2022 Cuma günü saat 09.30 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A.İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B.DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b)Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c)Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç)Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e)Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

D) TEKLİFLERİN AÇILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişilerin, teklif mektupları Encümen Salonunda İhale Komisyonu tarafından açılır ve katılımcılar tarafından teklif edilen fiyatlar hazır bulunanların huzurlarında açıklanır. Fiyatlar açıklandıktan sonra; 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40.maddesi (Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.) hükmü uyarınca ihale sonuçlandırılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.) hükmü uygulanarak ihale sonuçlandırılacaktır.

İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7- KESİN TEMİNAT ve SÖZLEŞME YAPILMASI:

İhale bedeli peşin veya taksitli yatırılacağı için kati teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır. Ancak, ihale masraflarını (Damga Vergisi ve İhale karar pulu) ve tapu harç ve bedelleri istekli tarafından yatırılacaktır.

8- ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde peşin ödenebileceği gibi aynı süre içinde ihale bedelinin %30’ u peşin kalanı 7 ayda eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak, süresinde ödenmeyen taksitlere aylık % 2 (yüzde 2) gecikme faizi hesaplanır .En fazla 3 taksit süresinde yatırılmaz ise ihale iptal edilir ve teklif bedelinin % 6 oranındaki kati teminat kadar kısmı Belediyeye gelir kaydedilir. Peşin ödeme yapıldığı gün içinde Kat irtifakı Tapusu verilmesi ile ilgili yazı Turgutlu Tapu Müdürlüğüne yazılacak ve alıcı tapusunu alabilecektir. Taksitli satışlarda ise son taksitin ödenmesi halinde tapu devri yapılacaktır.

9- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29.maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

b) İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Yasası hükümlerine tabidir.

10- VERGİ -RESİM VE HARÇLAR:

Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve Damga Vergisi Tapu Alım Harcı gibi masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

11- İHALENİN ONAYI:

2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31.maddesine göre İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince, onaylandığı gibi iptal de edilebilir.

12- UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ:

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda 12 Maddeden oluşan şartnameyi okudum ve bu şartname hükümlerini aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. ...../.../2022