Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN;

HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ

1- Mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait Turgutlu İlçesi Çıkrıkçı Mahallesi 640 parselde bulunan Çıkrıkçı Yaşar Kaziment Aybars ilkokulu Bodrum +2 kat binasının hurda bedelleri karşılığında yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İşin süresi 60 (altmış) gündür. İhalenin onaylanmasından itibaren en geç beş gün içinde yüklenici ihale bedelini Belediyeye yatıracak ve o gün yıkım işine başlayıp altmış gün içinde yıkımı tamamlayıp, ihale konusu yeri yol kotunda arsa olarak ve hiçbir harfiyat kalmadan Belediyeye teslim edecektir.

3- İhale, Turgutlu Belediyesi hizmet binası (Turan Mah. 7 Eylül Yolu No:23 Turgutlu/Manisa) 1. Kat Encümen toplantı salonunda 31/08/2021 Salı günü saat 15:00 de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhalenin muhammen bedeli 40.000,00-TL+KDV (KırkbinTL+ KDV)'dir.İhalede bu bedel üzerinden artış yapılarak uygun bedel bulunacaktır. Geçici teminatı 1.200,00-TL( binikiyüz-TL) olup ayrıca 15.000,00-TL (onbeşbin-TL) ek teminat verilecektir.

5-İhaleye katılabilmek için;

a- Adres Beyanı (tebliğat adresi olarak geçerlidir.)

b- Gerçek kişilerde nüfus sureti, tüzel kişilerde sicil kaydı ve imza sirküleri

c-Turgutlu Belediyesine ve bağlı bulunduğu Vergi dairesine borcu bulunmadığına dair yazı

d-İhaleye konu işte çalıştırılmak üzere istekliye ait 2 adet Kamyon, 1 Adet Eskavatör ve 1 adet su tankerinin kendine ait ruhsat fatura veya kira sözleşmeleri,

e-En az 30.000,00-TL (otuzbin-TL) tutarında Bina yıkım işi yaptığına dair İş Bitirme Belgesi sunulacaktır. İş Bitirme belgesinin Özel sektöre ait olması halinde Noter sözleşmesi ve faturaları da ibraz edilecektir.

f-Geçici ve ek teminat makbuzları ile birlikte en geç ihale saatine kadar Encümene müracaat edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Yıkım alanında çalışacak tüm işçilerin tüm ücretleri, SGK primleri ve vergilerinin ödenmesi ile can ve mal güvenliği ile ilgili tüm emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almak işveren sıfatıyla yükleniciye aittir. Ayrıca yıkımla ilgili Belediye veya üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye ait olacaktır.

7. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde her gün Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Belediyemiz internet sayfasından görülebilir.

8. Şartnameden ve işin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.