Açılırı Menü

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 6 ADET DÜKKAN

SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz 6. Mıntıka, 2686 ada 32 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 6 (altı) adet Sanayi Dükkanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.


Sıra

No

Mah.

Ada

Parsel

Dükkan No

İmar Durumu

Kullanım Alanı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

6. Mıntıka

2686

32

2 Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Eski Manisa Yolu Cepheli)

596 m2 (Zemin+Batar kat)

8.750.000,00 TL

262.500,00 TL

14:00

2

6. Mıntıka

2686

32

3 Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Eski Manisa Yoluna Cepheli)

596 m2

(Zemin+Batar Kat

8.750.000,00 TL

262.500,00 TL

14:10

3

6.

Mıntıka

2686

32

4 Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Eski Manisa Yoluna Cepheli)

596 m²

(Zemin+Batar Kat)

8.750.000,00 TL

262.500,00TL

14:20

4

6. Mıntıka

2686

32

19 Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Begüm Sokak Cepheli)

1.003,84 m2 (Bodrum+Zemin+Batar Kat)

9.750.000,00 TL

292.500,00 TL

14:30

5

6. Mıntıka

2686

32

20

Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Begüm Sokak Cepheli)

989,10 m2 Bodrum+Zemin+Batar Kat)

9.606.000,00TL

288.180,00TL

14:40


6


6. Mıntıka

2686


32

21

Nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

(Begüm Sokak Cepheli)

984,10 m2 Bodrum+Zemin+Batar Kat)


9.558.000,00TL


286.740,00TL


14:50

NOT: Satışa konu olan dükkanların yapım ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmış olup, Boyası, badanası yapılmış, elektrik ve su tesisatları hazırlanmış ve stor kapıları takılmış olarak kullanıma hazır bir şekilde en geç ihale tarihinden itibaren 6 ila 10 ay içinde alıcıya teslim edilecektir.

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma ihalesi ile ayrı ayrı yapılacaktır.


3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler.


5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 30.12.2022 Cuma günü saat 14.00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 30.12.2022 Cuma günü saat 13.45 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,Hazine Bonosu

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)


7- ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde peşin veya %50’sini peşin ve kalanını 5 ay içinde 5 taksitle ödenebilir. Aksi halde ihale iptal edilir ve geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir. Ödeme yapıldığı gün içinde Kat irtifakı Tapusu verilmesi ile ilgili yazı Turgutlu Tapu Müdürlüğüne yazılacak ve alıcı tapusunu alabilecektir.


8-İHALE ŞARTNAMESİ

İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içersin de Mali Hizmetler Müdürlüğünde incelenebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Hukuk İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

9-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.