Açılırı Menü

CUMHURİYET MAHALLESİ 2268 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZIN HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ İHALE METNİ

Madde 1-İHALENİN KONUSU

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 2268 ada 1 parselde yer alan yapının zemin kat (59m²),1-2-3 kat (76m²) katlar toplam 287m² yapı alanı yıkım işi hurda bedelleri karşılığında 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir.

Madde 2-İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE TEMİNATLARI

İhalenin Muhammen bedeli 104.000,00-TL(yüzdörtbinlira) olup,İhale bu bedel üzerinden eksiltme yapılarak uygun bedel bulunacaktır. Yüklenici verilen süre içinde işi bitirip, boş arsa olarak yeri teslim etmesinden itibaren en geç 30(otuz) gün içinde hak edişi yapılarak,yükleniciye bedeli ödenecektir. İhalenin Geçici Teminatı 3.120,00-TL(üçbin yüzyirmilira) dır. Teminatlar nakit, Kati ve süresiz Banka Teminat mektubu veya hazine bonosu olabilir.

Madde 3-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ GÜNÜ ve SAATİ

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi gereğince “Açık Eksiltme Usul ü” ile Belediye Encümenince 02/12/2022 Cuma günü Saat :11:00 de Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

a-Adres Beyanı(Tebliğat adresi olarak geçerlidir.)

b- Gerçek Kişilerde Nüfus Sureti, Tüzel kişilerde Oda Sicil Kaydı ve İmza Sirküleri

c- Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair belge

d- Yıkım Müteahhitliği kayıt belgesi

e- İhaleye konu işte çalıştırılmak üzere istekliye ait 1 Adet Kamyon, 1 Adet Eskavatör ve 1 Adet su Tankerinin kendine ait olduğuna dair ruhsat, fatura asılları (Yazı İşleri Müdürlüğünden “Aslı Görülmüştür” kaşeli fotokopisi de olabilir veya Noterden tasdikli kira sözleşmeleri

f- En az 30.000,00-TL(otuzbinlira) tutarında Bina Yıkım işi yaptığına dair İş Bitirme Belgesi sunacaktır. İş bitirme belgesinin özel sektöre ait olması halinde Noter sözleşmesi ve faturaları ibraz edilecektir.

g- İstenilen evraklar geçici ve ek teminat makbuzları ile birlikte en geç ihale saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Madde 5- İhale şartnamesi ve teknik şartname mesai saatleri içerisinde her gün Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir teknik bilgi Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir. İhale şartnamesi 250,00-TL bedel karşılığında alınabilir.