Açılırı Menü

YAP- KULLAN- DEVRET ŞEKLİNDE REKREASYON ALANI YAPIM

İHALE İLANI

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz 6.Mıntıka 3231 ada 1 parselde kayıtlı 7.347,29m² miktarındaki taşınmazda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18/e maddesine göre sınırlı ayni hak (İntifa) tesis edilerek, yüklenici tarafından ekli avan proje ve teknik şartnameye uygun olarak çeşitli spor tesis alanlarını da kapsayacak şekilde Rekreasyon alanını düzenleyecek, 15 yıl halka açık şekilde kullanacak ve süre sonunda alanı çalışır vaziyette Belediyeye devretmek şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma İhalesi ile yapılacaktır.

2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

İhalenin yıllık muhammen bedeli 300.000,00-TL(üçyüzbinlira)’ dır.

İhaleye katılabilmek için 135.000,00-TL(yüzotuzbeşbinlira) tutarında Türk parası, banka veya özel Finans kurumlarının vereceği süresi teminat mektubu veya hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olarak geçici teminat verecektir. Ayrıca sözleşme esnasında da sözleşme bedelinin % 6’ sı oranında kati teminat yatıracaktır.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ VE SÜRESİ

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma ihalesi sureti ile yapılacaktır.

İhale süresi 15 (onbeş) yıldır.

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 2.500,00.-TL(ikibinbeşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 20/01/2023 Cuma günü saat 14.00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 20/01/2023 Cuma günü saat 13.45 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A.İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B.DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

7- SÖZLEŞME – ŞARTNAME VE GİDERLERİ

Yüklenici, ihalenin onaylanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde geçici teminatının kati teminata çevirerek,Noterden sözleşme yapmak zorundadır.

İhale ve sözleşmeye ilişkin (karar pulu, damga vergisi gibi) tüm vergi, resimve harçlar ile sözleşme giderleri yüklenİciye aittir.

8- GENEL HÜKÜMLER

  1. Yapılan Rekreasyon alanı vatandaşlara ücretsiz olarak kullandırılacaktır. Sadece çevresindeki parsel sakinlerine tahsis edilmeyecek ve sadece onlara kullandırılmayacaktır.
  2. Alanda gelir getirici hiçbir ticari işletme yapılmayacaktır. İhtiyaç duyulur ise Belediye yapar veya yaptırabilir.
  3. İlçemiz 6. Mıntıka 3232 ada 1 parsel ile 3231 ada 1 parsel sayılı taşınmaz arasında kalan imar yolu hiçbir zaman fiziki olarak kapatılmayacaktır.
  4. İstekliler, intifa verilecek alana yapılacak tesislerin değeri, arsa değerini aşması halinde adlarına Tapu tescil davası açamayacaklarına dair taahhütname vereceklerdir.

9-ALANIN BELEDİYEYE DEVRİ

Sözleşme süresinin sonunda veya taraflarca sözleşmenin erken sürede feshi halinde, alan bakımlı ve çalışır vaziyette Belediye’ye teslim edilecektir.

Ayrıca, yüklenici Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmaz üzerine ,kendi adına veya 3. kişi lehine ipotek, rehin, teminat ve haciz gibi tasarruflar koyamayacaktır.

10-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.