Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

BAZ İSTASYONLARI TESPİTİ İHALE İLANI


1-Turgutlu Belediyesi Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının; Tespiti, Tasnifi ve Teknik Analizlerinin yapılması, Kurulacak yeni 4,5G Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi ile Fiber Optik Kablo ve Dolaplarının Geçiş Güzergahları, Sayı ve Metrajlarının Tespiti sonucu ile elde edilecek gelirlerin paylaşımı işi 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi yapılacaktır.

2- İhale Konusu :

 • Turgutlu Belediyesi sınırları içersinde bulunan Baz İstasyonlarının tespit edilmesi,teknik analizin yapılarak teknik özellikleri,yer bilgileri,işletmeci firma gibi kriterlere göre tasnifinin yapılması ve raporlanması,
 • Cadde ve Sokaklar üzerindeki kaldırımlarda bulunan Fiber Optik dolaplarının(kutularının) sayısal olarak tespiti,işgal ettikleri alanlarının metrajlarının tespiti ve ölçümlenmesi
 • Fiber Optik kabloların geçiş güzergahlarının ve metrajının tespiti,
 • İlk üç madde de yer alan tespitlerin uygun şekilde dosya haline getirilmesi,
 • İlk dört madde de yer alan tespite dayalı hukiki dökümanlardan kaynaklı tahsilat sürecinin (tarh,tahakkuk,tahsilat) yürütülmesi hizmeti verilmesi,
 • Şartname konusu gelirlerin tahsil edilmesi ile ilgili olmak üzere sözleşme sürecinde hukuki destek hizmeti verilmesi,
 • Kamusal alanlara kurulacak yeni 4,5 G Baz İstasyonlarının yerlerinin belirlenerek raporlanması,

3-İşin Yapılacağı Yer ve Süresi

İhale Teknik Şartnamede belirtilen işler,Turgutlu Belediyesi sınırları içersinde yapılacaktır.Bu ihale sonucunda verilecek olan işin/hizmetin süresi,sözleşme tarihinden başlamak üzere 365(Üçyüz altmışbeş) gündür.

4-İhale Tarihi ve Muhammen Bedeli

 • İhale 30/10/2020 tarihinde Cuma günü saat 15:00' de Belediye Hizmet Binası 1.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 • İşin muhammen bedeli 123.000,00-TL +KDV (yüzyirmiüçbin TL +KDV)'dir.

5- Teminata İlişkin Esaslar

1- Geçici Teminat işin muhammen bedeli olan 123.000,00- TL nin % 3 ü olan 3.690,00-TL (Üçbinaltıyüzdoksan -TL) dir.

 • Kesin Teminat; işin muhammen bedeli olan 123.000,00-TL nin %6 sı olan 7.380,00-TL(yedibinüçyüzseksen TL)'dir.Sözleşmenin bitiminden sonra yapılacak kesin kabulden itibaren en geç 10 gün içersinde kesin teminat yükleniciye geri iade edilecektir.

6-İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihaleye başvuru kapsamında sunmaları gerekir.
 • Gerçek kişi olması halinde TC nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge(Oda Kayıt Belgesi) vermesi (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren: Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlemiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
 • Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi
 • İhale dökümanı satın alındı ise makbuzu ve şartnamede belirtilmiş olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı(geçici ve kesin teminat esnasında istenecektir)
 • İhale yapılacak ay içersinde alınmış (güncel) vergi borcu yoktur,Sgk prim borcu ve Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler
 • İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 • İş bu şartname başlığında yer alan bir konuda veya belediyelere eğitim,seminer gibi hizmet verdiğine dair muhammen bedelin en az %25 i kadar tutarlı bir işin bitirilmiş olduğunu gösteren en az 1 adet iş bitirme belgesi

7- İhale Dökümanının Görülmesi ve Temini:

 • İhale dökümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.İhaleye teklif verecek olanların,idarece onaylı ihale dökümanını idareden satın alabilirler.
 • İhale dökümanının görülebileceği yer Turgutlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • İhale dökümanı satış bedeli 500,00-TL(Beşyüz-TL) dir.

8- İstenilen Belgelerin Teslimi ve Müraacat Zamanı

İstekli istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve ihale dökümanlarını Turgutlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıralı bir şekilde ihale saatine kadar teslim etmiş olacaktır.

9-İşin yapımı süresinde; çıkan harç ve masrafları ile çıkabilecek her türlü vergi, harç ve masraflar yükleniciye aittir.

10- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11-İhtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.

İş bu şartname 11(onbir ) maddeden ibarettir.Ahmet DAŞKAN

Başkan Adına

Başkan Yardımcısı