Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Muhtelif İş yerleri ve Arazi Kiralama İlanı

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz çeşitli Mahallelerinde bulunana aşağıda özellikleri gösterilen muhtelif 12 adet işyeri ve arazi vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma sureti ile ayrı ayrı kiralanacaktır.


MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ VE ÖDEMELER

İhalenin süresi yapılacak sözleşmeden itibaren 1 (bir) yıldır.

İş yeri ve konut olarak kiralanan yerlerin aylık kira ödemesi peşin olarak ve en geç ayın 15’ine (onbeşi) kadar, arazi (arsa) vasfındaki yerlerin kiraları ise yıllık ve peşin olarak belediyeye ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanunun 51’nci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75’nci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN TAHMİNİ BEDELİ VE TEMİNATLARI:

  1. İhale Edilecek taşınmazlar;

S.No

Adresi

Ada Parsel

Miktarı /Cinsi

Muhammel Kira Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Derbent Mahallesi

Boztepe Mevkii

118 Ada 3 Parsel

3412,00m2 Arsa


5.400,00-TL/Yıllık

162,00-TL

14:30

2

Urganlı Mahallesi Atatürk Caddesi No:17


İş Yeri

300,00-TL/ Aylık

108,00-TL

14:35

3

Yakuplar Mahallesi

110 Ada 2 Parsel

4235,00m2 Arazi

3.900,00-TL/ Yıllık

117,00-TL

14:40

4

Dalbahçe Mahallesi

1056 Parsel

520,00m2 Müfrez Arsa

1.800,00-TL/

Yıllık

54,00-TL

14:45

5

Musacalı Mahallesi

824 parsel

2.268,00m2/ Arazi

2.400,00-TL/Yıllık

72,00-TL

14:50

6


Sinirli Mahallesi

948 Parsel

3.480,00m2/

Arazi

4.500,00-TL/ Yıllık

135,00-TL

14:55

7

Avşar Mahallesi

172 Parsel

1.803,00m2/

Arazi

4.500,00-TL/

Yıllık

135,00-TL

15:00

8

1.Mıntıka

10 Ada 18 Parsel

1.065,00m2/

Arazi

1.200,00TL/

Yıllık

36,00-TL

15:05

9

Yayla Mahallesi Köy Kahvehanesi


İş yeri

250,00-TL/ Aylık

90,00-TL

15:10

10

Urganlı Mahallesi Barboros Cad No: 11 D.3


Lojman

250,00-TL/Aylık

90,00-TL

15:15

11

Urganlı Mahallesi Çarşı İçi No:2/A


İş yeri

275,00-TL/ Aylık

99,00-TL

15:20

12

Sarıbey Mahallesi


Depo

150,00-TL/Aylık

54,00-TL

15:25

İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce yıllık kira bedelinin % 6 kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir.


MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ

İhale 27/11/2020 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.


MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

  1. Adres beyanı, Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
  2. Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,
  3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  4. Turgutlu belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  5. Geçici ve ek teminat belgesi
  6. Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar encümene

ibraz edecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.


MADDE 6- SÖZLEŞME VE TEMİNATLAR

Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Bu hususları bilerek ihaleye katıldığından, itiraz ve dava edilemez.

MADDE 7- İHALE GİDERLERİ

İhale ve yapılacak sözleşme ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlarla (damga ver. –karar pulu) Noter masrafları istekliye aittir.


MADDE 8- TEMİNAT İADESİ

Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine göre uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan sonra ve yüklenicinin belediyeye herhangi bir borcunun olmadığı, kiralanan tesisteki taşınır ve taşınmaz demirbaşların tam ve eksiksiz olduğu tespit edildikten sonra ve de Su ve Elektrik borcu olmadığının da anlaşılması halinde teminatlar iade edilir.

MADDE 9- ŞARTNAMENİN ELDE EDİLMESİ

İhale şartnamesi Belediye İnternet sitesinde ve her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 20 TL (yirmi lira) bedel karşılığında satın alabilir.

MADDE 10- İHTİLAFLARIN HALLİ

Bu şartnamenin veya yapılacak sözleşmenin hüküm veya tatbikinden doğabilecek ihtilafların hallinde Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesi yetkilidir.