Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN;

HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ

1- Mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait Turgutlu İlçesi Subaşı Mahallesi 1023 Ada 7 parselde yer alan Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi binaları ( Ana bina , yan bina, Tiyatro Salonu, Kantin) binalarının yıkım işi hurda bedelleri karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İşin süresi 60 (altmış) gündür. İhalenin onaylanmasından itibaren en geç beş gün içinde yüklenici ihale bedelini Belediyeye yatıracak ve o gün yıkım işine başlayıp altmış gün içinde yıkımı tamamlayıp, ihale konusu yeri yol kotunda arsa olarak Belediyeye teslim edecektir.

3- İhale, Turgutlu Belediyesi hizmet binası (Turan Mah. 7 Eylül Yolu No:23 Turgutlu/Manisa) 1. Kat Encümen toplantı salonunda 12/03/2021 Cuma günü saat 15:00 de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhalenin muhammen bedeli 2.000,00-TL+KDV (İkibin lira artı KDV) olup,geçici teminatı 60,00-TL( altmışlira) olup ayrıca 5.000,00-TL (beşbin) ek teminat verilecektir.

5-İhaleye katılabilmek için;

a- Gerçek kişiler Nüfus cüzdan fotokopisi. (T.C. Kimlik no belgeli) Tüzel kişiler ise Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi

b- İkametgah belgesi/Beyanı

c-İmza Beyannamesi. (Noter Onaylı.

d-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuzu


e-Turgutlu Belediyesinden borcu yok yazısı. (borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)


6. Yıkım alanında çalışacak tüm işçilerin tüm ücretleri, SGK pirimleri ve vergilerinin ödenmesi ile can ve mal güvenliği ile ilgili tüm emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almak işveren sıfatıyla yükleniciye aittir. Ayrıca yıkımla ilgili Belediyee veya üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye ait olacaktır.


7. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde hergün Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Belediyemiz internet sayfasından görülebilir.


8. Şartnameden ve işin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.