Açılırı Menü


TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN:

ÇAM KOZALAKLARININ TOPLAMASI ve SATILMASI

1- Mülkiyeti ve tasarrufu Turgutlu Belediyesine ait ilçemiz Turgutlu sınırları içinde yer alan tasarrufu Belediyemize ait yeşil alanlarda ve mezarlıklarda bulunan çam ağaçlarındaki kozalakların toplanması ve satılması işinin ihalesi Turgutlu Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’nci maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

2- İhale 28/08/2020 Cuma günü saat 15:00 Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin Muhammel bedeli 8.000,00-TL +%1 KDV(sekizbin+%1 KDV) olup, ihaleye iştirak edecek olanlardan 240,00-TL(ikiyüzkırkTL) geçici teminat ve 3.500,00-TL(üçbinbeşyüzTL) Ek Teminat alınacaktır.

İhaleye katılabilmek için Geçici ve Ek Teminatlar nakit, Banka Teminat mektubu veya Hazine bonosu olarak verilebilir.

4- İhaleye katılabilmek için:

  1. Tebligat adresi
  2. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  3. Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  4. Geçici teminat makbuzu, ek teminat makbuzu birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Özel Teknik Şartname mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

6- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

7- İhtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

İş bu şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.