Açılırı Menü
  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz 6. Mıntıka, 2686 ada 32 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1 (bir) adet Sanayi Dükkanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Sıra NoMahalleAdaParselDükkan Noİmar DurumuKullanım AlanıMuhammen BedelGeçici TeminatSaat

1

6.Mıntıka

2686

32
14 Nolu Bağımsız Bölümİşyeri (Begüm Sokak Cepheli)903,90 m² (Bodrum+ Zemin+ Batar Kat)
11.650.000,00Tl

349.500,00 Tl
14:00

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma ihalesi ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 04.08.2023 Cuma günü saat 14:00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 04.08.2023 Cuma günü saat 13:45 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,Hazine Bonosu

ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

7-KESİN TEMİNAT VE SÖZLEŞME YAPILMASI:

İhale bedelini peşin yatıracaklar,kesin teminat yatırmayacaktır. Ancak taksitli satın alanlar ihale bedelinin % 6 sı kadar teminat yatıracaktır.

8- ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde peşin veya %50’sini peşin ve kalanı 5 ay içinde 5 taksitle ödenebilir. Ancak süresinde(vade gününde) ödenmeyen taksitlere aylık gecikme faizi uygulanır. En fazla 3 taksiti süresinde yatırılmaz ise ihale iptal edilir ve teklif bedelinin %6 (yüzde altı) oranındaki kati teminat kadar kısmı belediyeye gelir kaydedilir.Peşin Ödeme yapıldığı gün veya ertesi gün içinde,taksitli ödemede ise son taksitin ödendiği gün veya ertesi gün Kat irtifakı Tapusu verilmesi ile ilgili yazı Turgutlu Tapu Müdürlüğüne yazılacak ve alıcı tapusunu alabilecektir.

9-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29.maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

b) İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Yasası hükümlerine tabidir.

10-VERGİ RESİM VE HARÇLAR:

Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar;Karar ve Damga Vergisi Tapu Alım Harcı gibi masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

11-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.