Açılırı Menü

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 1 ADET DÜKKAN

SATIŞ İŞİNE AİT PAZARLIK USULÜ İHALE İLANI

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz 6. Mıntıka, 2686 ada 32 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1 (bir) adet Sanayi Dükkanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Sıra NoMahalleAdaParselDükkan Noİmar DurumuKullanımAlanıMuhammen BedelGeçici TeminatSaat

2

6.Mıntıka

2686

32
7 Nolu Bağımsız Bölümİşyeri(Eski Manisa Yoluna Cepheli)497,90m² Zemin + Batar Kat
9,500,000,00 Tl

285.000,00 Tl

14:00

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43.ve 50. maddelerine göre Açık Teklif Pazarlık Usulü Arttırma ihalesi ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 30.05.2023 Salı günü saat 14.00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 30.05.2023 Salı günü saat 13.45 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,Hazine Bonosu

g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

7-KESİN TEMİNAT VE SÖZLEŞME YAPILMASI:

İhale bedelini peşin yatırcaklar,kesin teminat yatırmayacaktır.Ancak taksitli satın alanlar ihale bedelinin % 6 sı kadar teminat yatıracaktır.

8- ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde peşin veya %50’sini peşin ve kalanını 5 ay içinde 5 taksitle ödenebilir. Aksi halde ihale iptal edilir ve geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir. Ödeme yapıldığı gün içinde Kat irtifakı Tapusu verilmesi ile ilgili yazı Turgutlu Tapu Müdürlüğüne yazılacak ve alıcı tapusunu alabilecektir.

9-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.