Açılırı Menü

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE

SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3121 ada 6 parselde kayıtlı 15.570,86m² miktarındaki taşınmazda bulunan Turgutlu Belediyesine ait 405757/778543 hisseye tekabül eden 8.115,14m² miktarındaki Belediye hissesi satılacaktır.

2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

İhaleye konu Belediye hissesinin toplam muhammen bedeli 10.850.000,00-TL(onmilyonsekizyüzellibin lira) olup, ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin en az % 3’ ü olan 325.500,00-TL(üçyüzyirmibeşbinbeşyüzlira) Geçici teminat verilecektir.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43 ve 50. maddelerine göre Açık Teklif Pazarlık Usülü Arttırma ihalesi ile yapılacaktır.

4- İSTENİLEN BELGELER

a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 07/02/2023 Salı günü saat 14.00 ‘de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne 07/02/2023 Salı günü saat 13.45 ‘e kadar dosyalarını vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-İHALE ŞARTNAMESİ

İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içersin de Mali Hizmetler Müdürlüğünde incelenebilir. Şartname 250.00-TL bedel karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Hukuk İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

7-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.