Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN;

HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ

1- Mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait Turgutlu İlçesi Subaşı Mahallesi 1023 Ada 7 parselde yer alan Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi binaları ( Ana bina , yan bina, Tiyatro Salonu, Kantin) binalarının yıkım işi hurda bedelleri karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İşin süresi 60 (altmış) gündür. İhalenin onaylanmasından itibaren en geç beş gün içinde yüklenici ihale bedelini Belediyeye yatıracak ve o gün yıkım işine başlayıp altmış gün içinde yıkımı tamamlayıp, ihale konusu yeri yol kotunda arsa olarak Belediyeye teslim edecektir.

3- İhale, Turgutlu Belediyesi hizmet binası (Turan Mah. 7 Eylül Yolu No:23 Turgutlu/Manisa) 1. Kat Encümen toplantı salonunda 30/04/2021 Cuma günü saat 15:00 de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhalenin muhammen bedeli 60.000,00-TL+KDV (AltmışbinTL+ KDV)'dir.İhalede bu bedel üzerinden artış yapılarak uygun bedel bulunacaktır. Geçici teminatı 1.800,00-TL( binsekizyüzTL) olup ayrıca 15.000,00-TL (onbeşbinTL) ek teminat verilecektir.

5-İhaleye katılabilmek için;

a- Adres Beyanı (tebliğat adresi olarak geçerlidir.)

b- Gerçek kişilerde nüfus sureti, tüzel kişilerde sicil kaydı ve imza sirküleri

c-Turgutlu Belediyesine ve bağlı bulunduğu Vergi dairesine borcu bulunmadığına dair yazı

d-İhaleye konu işte çalıştırılmak üzere istekliye ait 2 adet Kamyon, 1 Adet Eskavatör ve 1 adet su tankerinin ruhsat fatura veya kira sözleşmeleri,

e-En az 30.000,00-TL tutarında Bina yıkım işi yaptığına dair İş Bitirme Belgesi sunulacaktır.İş Bitirme belgesinin Özel sektöre ait olması halinde Noter sözleşmesi ve faturalarıda ibraz edilecektir.

f-Geçici ve ek teminat makbuzları ile birlikte en geç ihale saatine kadar Encümene müracaat edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Yıkım alanında çalışacak tüm işçilerin tüm ücretleri, SGK pirimleri ve vergilerinin ödenmesi ile can ve mal güvenliği ile ilgili tüm emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almak işveren sıfatıyla yükleniciye aittir. Ayrıca yıkımla ilgili Belediyee veya üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye ait olacaktır.

7. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde hergün Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Belediyemiz internet sayfasından görülebilir.

8. Şartnameden ve işin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.