Açılırı Menü

1- Turgutlu İlçe Sınırlarındaki;

A) Yedi Eylül Mahallesi 1414 Ada 5 Parselde Bulunan 7 Eylül Ortaokulu A ve B Blokları

B)Avşar Mahallesi 3182 Ada 7 Parselde Bulunan Avşar Ortaokulu

C)Selvilitepe (5.Mıntıka) Mahallesi 1216 Ada 17 Parselde bulunan Hilmi Pekcan İlkokulu A ve C Blokları

D)Bozkurt Mahallesi 907 Ada 11 Parselde Bulunan İhsan Erturgut İlkokulu binalarının

hurda bedelleri karşılığında yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İşin süresi 120 (yüzyirmi) gündür. İhalenin onaylanmasından itibaren en geç beş gün içinde yüklenici ihale bedelini Belediyeye yatıracak ve o gün yıkım işine başlayıp altmış gün içinde yıkımı tamamlayıp, ihale konusu yeri yol kotunda arsa olarak ve hiçbir harfiyat kalmadan Belediyeye teslim edecektir.

3- İhale, Turgutlu Belediyesi hizmet binası 1. Kat Belediye Encümen toplantı salonunda 18.08.2023 Cuma günü saat 11:00 de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhalenin muhammen bedeli 81.630,00-TL dir. İhalede bu bedel üzerinden artış yapılarak uygun bedel bulunacaktır.

5_İhalenin Geçici Teminatı 2.448,90-TL dir.Teminatlar nakit Kati ve Süresiz teminat mektubu veya hazine bonosu olabilir.

6-İhaleye katılabilmek için;

a- Adres Beyanı (tebliğat adresi olarak geçerlidir.)

b- Gerçek kişilerde nüfus sureti, tüzel kişilerde sicil kaydı ve imza sirküleri

c-TurgutluBelediyesine borcu bulunmadığına dair belge

d-Yıkım Müteahhitliği Kayıt Belgesi

e-İhaleye konu işte çalıştırılmak üzere istekliye ait 1 adet Kamyon, 1 Adet Eskavatör ve 1 adet su tankerinin kendine ait olduğuna dair ruhsat fatura asılları(Yazı İşleri Müdürlüğünden ‘’Aslı Görülmüştür’’ kaşeli fotokopisi olabilir veya Noterden tasdikli kira sözleşmeleri)

f-En az 30.000,00-TL (otuzbin-TL) tutarında Bina yıkım işi yaptığına dair İş Bitirme Belgesi sunulacaktır. İş Bitirme belgesinin Özel sektöre ait olması halinde Noter sözleşmesi ve faturalarıda ibraz edilecektir.

g- İstenilen evraklar geçici ve ek teminat makbuzları ile birlikte en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edilecektir .Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7. Yıkım alanında çalışacak tüm işçilerin tüm ücretleri, SGK pirimleri ve vergilerinin ödenmesi ile can ve mal güvenliği ile ilgili tüm emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almak işveren sıfatıyla yükleniciye aittir. Ayrıca yıkımla ilgili Belediyeye veya üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye ait olacaktır.

8. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde hergün Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediyemiz internet sayfasından görülebilir..Şartnameyi satın almak isteyenler 500,00-TL bedelle satın alabilirler.

9. Şartnameden ve işin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.