Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz çeşitli mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri gösterilen muhtelif 9 (dokuz) adet iş yeri lojman ve arazi vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma usulu ile ayrı ayrı kiralanacaktır.

MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ VE ÖDEMELER

İhalenin süresi, yapılacak sözleşmeden itibaren 3 (üç) yıldır.

İş yeri ve konut olarak kiralanan yerlerin aylık kira ödemesi peşin olarak ve en geç ayın 15’ine (onbeşi) kadar, arazi (arsa) vasfındaki yerlerin kiraları ise yıllık ve peşin olarak Belediyeye ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75’nci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN TAHMİNİ BEDELİ VE TEMİNATLARI:

A) İhale Edilecek taşınmazlar;

1) Urganlı Mahallesi Barbaros Cad. No:11 D-3 Lojman Aylık :575,00 TL Geçiçi Teminat:621,00 TL

2) Altay Mah. Samanpazarı Tuvaleti Aylık: 1000,00 TL Geçiçi Teminat:1080,00 TL

3) Musacalı Mah.112 ada 2 parsel 1720.41m² Arazi Yıllık: 5000,00 TL Geçiçi Teminat:360,00 TL

4) Temrek Mah.113 ada 22 parsel 4983,88 m² Arazi Yıllık: 5000,00 TL Geçiçi Teminat:450,00 TL

5) Turan Mahallesi Eski Belediye Pasajı Zemin Merdiven Altı Aylık:500,00 TL Geçiçi Teminat:540,00 TL

6) Turan Mahallesi Eski Belediye Pasajı Zemin No:8 Aylık:782,00 Geçiçi Teminat:845,00 TL

7) Urganlı Mahallesi Bülbül Sk. No: 1 Aylık: 600,00 TL Geçiçi Teminat:648,00 TL

8) Urganlı Mahallesi Bülbül Sk. No: 1/ A Aylık: 600,00 TL Geçiçi Teminat:648,00 TL

9) Urganlı Mahallesi Çarşı içi No:9 Aylık:540,00 TL GeçiçiTeminat:583,00TL

İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin % 6 kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir. İhalenin ilk sözleşmesi Noter huzurunda yapılacak olup, tüm vergi resim ve harçlarla (Damga vergisi-karar pulu ) Noter masrafları istekliye aittir. Ayrıca bu iş yerlerinin varsa mevcut Elektrik ve su borcu ile binanın bakım onarımı ve boyanması gibi gerekli işler kiracıya aittir. Kira sözleşmesinden itibaren 5(beş) gün içerisinde Elektrik ve Su aboneliklerini istekli üzerine almak zorundadır.

MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ VE SAATİ

İhale 03/11/2023 Cuma günü saat 11:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.

MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

  1. Adres beyanı, Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
  2. Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,
  3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  4. Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  5. Geçici teminat belgesi
  6. Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise Noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene

ibraz edecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İhale Şartnamesi 13 madde ve 2 sayfadan ibaret olup, Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve Belediye internet sitesinden incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 40 TL (kırk lira) bedel karşılığında satın alabilirler.