Açılırı Menü

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

     Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz çeşitli mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri gösterilen muhtelif   9 (dokuz)  adet  iş yeri,arazi ve lojman vasfındaki taşınmazlar  2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma usulu ile ayrı ayrı kiralanacaktır.

MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ VE ÖDEMELER

İhalenin süresi, yapılacak sözleşmeden itibaren 3 (üç) yıldır.

İş yeri ve konut  olarak kiralanan yerlerin aylık kira ödemesi peşin olarak ve en  geç ayın 15’ine (onbeşi) kadar Belediyeye ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75’nci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN TAHMİNİ BEDELİ VE TEMİNATLARI:

A)İhale Edilecek taşınmazlar;

1)Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı No:7     Aylık:1.000,00-TL   Geçici Teminat: 1.080,00-TL

2) Urganlı Mahallesi Bülbül Sk.No:46         Aylık:800,00-TL    Geçici Teminat:864,00-TL

3) Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı No:1 (254 ada/1 parsel)               Aylık:800,00-TL Geçici Teminat: 864,00- TL

4) Urganlı Mahallesi Barbaros Cad.No:9 D:4 Lojman Aylık:650,00-TL  Geçici Teminat: 702,00- TL

5) Urganlı Mahallesi Barbaros Cad.No:11 D:4 Lojman  Aylık:650,00-TL Geçici Teminat: 702,00- TL

6) Urganlı Mahallesi 2421 Parsel Su Dolum İstasyonu yanı 540 m² Tarla    Aylık:2.000,00-TL                           Geçici Teminat:2.160,00- TL                                        

7) Turan Mah.Eski Belediye Pasajı Zemin No:8   Aylık:1.000,00TL  Geçici Teminat: 1.080,00- TL

8) Ören Mahallesi 107 ada 1 parsel 1.334 m² Bahçe  Yıllık:5.000-TL   Geçici Teminat: 450,00-TL

9) Ören Mahallesi 104 ada 89 parsel 990 m² Bahçe Yıllık: 4.000- TL    Geçici Teminat: 360,00-TL

MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ VE SAATİ

İhale 15/03/2024 Cuma günü saat 11:00’de Turgutlu Belediyesi  Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.

MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

a) Adres beyanı, Nüfus fotokopisi(Vatandaşlık Nolu)

b ) Varsa kayıtlı olduğu oda kaydı

c) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Ortak girişim olması halinde,(yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme

esnasında ise Noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) Turgutlu belediyesine borcu olmadığına dair belge

f) Geçici teminat belgesi                                                  

İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin % 6 sı kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir. İhalenin ilk sözleşmesi Noter huzurunda yapılacak olup, tüm vergi resim ve harçlarla (Damga vergisi-karar pulu ) Noter masrafları istekliye aittir. Ayrıca bu iş yerlerinin varsa mevcut Elektrik ve su borcu ile binanın bakım onarımı ve boyanması gibi gerekli işler kiracıya aittir. Kira sözleşmesinden itibaren 5(beş) gün içerisinde Elektrik ve Su aboneliklerini istekli üzerine almak zorundadır.

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene

ibraz edecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.    

İhale Şartnamesi 13 madde ve 2 sayfadan ibaret olup, Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler  Müdürlüğünden ve Belediye internet sitesinden  incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 40 TL (kırk lira) bedel karşılığında satın alabilirler.