Bülent Gökmen

– – – – – – – –

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, şef ve idari işlerden oluşmaktadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, dinleti vb. tüm kültürel faaliyetler ile ilgili organizasyonlar yapmak ve yaptırmak,

b) Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yerel, ulusal ve uluslararası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

c) Stratejik planla belirlenen kent kimliğinin oluşturulması, kent ve kurum kültürünün oluşturulması ile ilgili olarak yine stratejik plan ile belirlenen faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Turgutlu Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek kurs faaliyetlerini ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,

e) Turgutlu Belediyesi’ne ait kültürel amaçlı salonların çeşitli etkinlikler için kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması işlemlerini takip etmek ve buralara ait etkinlik programını hazırlamak,

f) Koro çalışmaları, enstrüman kursları, halk dansları kursları, tiyatro kursları ve diğer kurslar gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,

g) Turgutlu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan öğrencilere eğitim desteği sağlamak, eğitimlerinde kullanmaları amacıyla okul malzemeleri desteği vermek ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere dersleri ile ilgili etüd hizmeti vermek,

ğ) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar (dernek, vakıf ve diğer kamu kuruluşları) ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak,

h) Basın kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,

ı) Belediye ve Turgutlu ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak ve arşivlemek,

i) Belediye’nin çalışmalarından kamuoyunun bilgilendirmesi için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,

j) Belediye’nin tüm çalışma ve organizasyonları takip etmek, fotoğraf ve kamerayla görüntülemek ve arşivlemek,

k) Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,

l) Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek,

m) Belediye Başkanının basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek randevularını ayarlamak,

n) Başkanın basın mensuplarıyla bir araya gelip fikir alışverişi yapmalarını sağlayacak toplantıları organize etmek.

o) Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak ve halkla ulaştırmak,

ö) Belediyenin müdürlük tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak,

p) Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak,

r) Belediye’ nin tanıtım amaçlı kitap bülten, takvim, broşür, afiş, bil board, davetiye, CD gibi tüm materyalleri hazırlamak,

s) Önemli günler ve kuruluş yıl dönemlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları organize etmek.

ş) Belediye’nin birimlerin, projelerin ilan, duyuru vb. basın haberlerini web sitesinde yayınlamak,

t) Belediyeye ulaşan şikayet talep ve önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili kişi ya da müdürlüklere ulaştırmak, çözüme kavuşturmasını sağlamak,

u) 4982 sayılı Bilgi Edinme ve Başbakanlık Proje Uygulanması Birimi tarafından gönderilen evrakların cevaplandırılması ve Web Sitesinden sonuçlandırması.