Nurettin AKKOÇ

1977 Yılında Adıyaman Kahta’da doğdum. İlkokulu Turgutlu’da Liseyi Manisa’da okudum. 1999 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulunu bitirdim. 2004 Yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. 2000 Yılında Isparta İli, Atabey İlçesinde Atabey Belediye Başkanlığında Devlet Memurluğu Sınav sonucunda memur olarak göreve başladım. 2004 Yılında naklen atama suretiyle Turgutlu Belediyesinde göreve başladım. Evli ve İki çocuk babasıyım.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, iç kontrol, ön mali kontrol, strateji planlama, taşınır mal kayıt takip şeflikleri ve idari işlerden oluşmaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

b) Belediyemizin görev alanına giren konularda standartlar hazırlamak,

c) Turgutlu Belediye Başkanlığı İç Kontrol işlemleri yapmak. Strateji planlama çalışmalarını koordine etmek ve destek hizmetlerini vermek,

d) Kurum faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

f) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

g) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

h) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

ı) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

i) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

j) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütmek,

k) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,

l) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

m) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

n) Maliye Bakanlığı tarafından belirlene taşınırların kayıt ve kontrol işlemlerine ilişkin esas ve usulleri uygulamak,

o) Tüketim malzemeleri niteliğindeki taşınırların kayıt ve işlemlerini usulüne uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından taşınır kayıt kontrol yetkililerini tespit ederek harcama yetkilisinin onayına sunmak,

ö) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri arasında devir işlemlerinin esas ve usullerini belirlemek ve devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

p) Taşınır kayıt kontrol yetkililerince yapılan işlemleri kontrol etmek, taşınır işlemlerine ilişkin kayıtları dosyalamak, arşiv hizmetlerini yürütmek,

r) Taşınır kayıt kontrol yetkililerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,

s) Taşınırların takibine ilişkin olarak barkod sistemini uygulatmak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ş) İdare harcama birimlerinin taşınır hesaplarını, konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek,

t) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak üzere taşınır işlemlerine ilişkin belgelerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

u) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter,belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, taşınır kaydına ilişkin yazılımların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik yazılım programlarında gerekli değişiklikleri yapmak,

ü) Sayıştay Başkanlığına sunulacak olan taşınır yönetim hesabına ait belgeleri düzenleyerek harcama yetkilisinin onayına sunulmak üzere ilgili birime göndermek,

v) İdarenin taşınır kesin hesabını hazırlamak,

y) İdare ambarlarının yönetim esas ve usullerini belirlemek,

z) İdarenin kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyacını tespit ve temin ederek ilgili birimlere teslimini sağlamak,

a) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlar ile kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kast, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda oluşan Kamu Zararına tespitine ilişkin esas ve usulleri belirlemek.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ