Elif Ceren MÜFTÜOĞLU

11.09.1989 tarihinde Manisa Turgutlu’da dünyaya geldi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Gazi İlköğretim Okulu’nda ilköğretim eğitimini tamamladı. 2007 yılında Turgutlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenimi sırasında onur öğrencisi oldu. 2010 yılında Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde staj yaptı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimine başladı. “Operasyonel Modal Analiz Yönteminin Tarihi Yığma Yapıda Uygulaması” konusunda tez hazırladı. Yüksek lisans tezi ulusal tez merkezinde yayımlandı. Uluslararası dergide DETERMINATION OF MATERIAL SPECIFICATIONS IN THE EXAMPLE OF TURGUTLU ANCIENT ARMENIAN CHURCH makalesi yayımlandı. Mesleği ve belediyecilikle ilgili sayısız eğitime katılmış ve sayısız sertifika almaya hak kazanmıştır. 11 Haziran 2012’den beri Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Yüksek İnşaat Mühendisi olarak çalışmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 30.12.1999 tarih ve 99/13884 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, idari işler, yol ve şantiye şefliklerinden oluşur.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri:

a) Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak. Söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük işlerinin yürütülmesini sağlamak.

b) Yapı tesis onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,

c) Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. Diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/ hazırlatmak ve temin etmek.

d) İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak.

e) Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak ve ya yaptırmak.

f) Alt yapı ve üst yapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak.

g)Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak bu konuda gerekli alımları yapmak,

ğ) Asfalt şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı üretilmiş asfalt ile alt yapısı tamamlanmış yollara serme ve sıkıştırma işlemini yapmak veya yaptırmak.

h) Parke şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı beton bordür taşı ve beton parke taşı ile alt yapısı tamamlanmış yollara döşeme işlemini yapmak ve yaptırmak.

ı) Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, bunlarla ilgili giriş çıkış kayıtlarını tutarak takip etmek,

i) Yol ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak,

j) Belediyeye ait yapıların tadilatı elektrik bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.

k) Belediye Encümen kararı ile muhtaç sahibi şahısların oturdukları konutların bakımını, tamirini, tadilatını yapmak veya yaptırmak,

l) Belediye sınırları içindeki okul binalarının ve bahçesinin, muhtarlık binalarının, kırsal Mahallelerdeki kamu alanlarının bakım ve onarım ve düzenlemesini yapmak ve yaptırmak,

m) Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların yıkım işlerini yapmak/yaptırmak.

n) Belediyeye ait araç ve iş makinalarının verimli çalışmalarını sağlamak talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmeleri yapmak, iş makineleri ile ilgili her türlü tamir, bakım işlerini, akaryakıt teminini sağlamak,

o) Belediye gelirleri Kanununun 86 ve 89. maddeleri gereğince, yol harcamalarına katılma paylarının kanun ve ilgili yönetmelikteki usullere göre hesaplanarak tarh ve tahakkukunu yapmak,

p) Korkuluk imalatı gibi çeşitli demir işlerini yapmak / yaptırmak,

r)Teklifi Müdürlükçe hazırlanan trafikle ilgili işlerde uygulamanın projeye uygunluğunu denetlemek,

s) Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak / yaptırmak.