Hale BOZDEMİR

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 30.12.1999 tarih ve 99/13884 sayılı kararı ile kurulmuştur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür ve 6 şeflik ve bu şefliklere bağlı servislerden oluşmuştur. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görevleri:

a) Yapı ruhsat talep edilen her türlü inşaatın ruhsat işlemlerini tanzim etmek.

b) Yapı ruhsatı bulunan yapılara imar planı, imar yönetmeliği ile tasdikli projesine ve eklerine uygun yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi tanzim etmek.

c) Servis ile ilgili konularda resmi kurum, mahkeme ve vatandaşların müracaatlarını değerlendirmek.

d) Mevcut ruhsatlı binalardaki her türlü tamirat ve tadilat işlerini tanzim etmek.

e) Servisine ait işlemlerde müdürlükçe encümene sunulmak üzere ilgili evrakları tanzim etmek.

f) Yapı Ruhsat Çalışmaları ile ilgili tüm teknik idari ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek.

g) Ruhsat işlemlerine esas olan her türlü bina inşaat ve işgaliye harç ve ücretlerini hesaplamak, tahakkukunu yapmak.

ğ) Kesilen ruhsat ve iskan ciltlerinin bir nüshasını biriminde arşivlemek.

h) Her türlü yeni ruhsat tamirat ve tadilat dosyalarındaki mevcut projelerin imar durumu ve imar yönetmeliğine uygunluğunu denetler.

ı) Ruhsat talep dosyalarının eksik ve hatalı kısımlarının düzeltilmesini ve dosyaların ruhsata hazır hale getirilmesi görevlerini yürütmek.

i) İş bitirme belgesi düzenlemek.

j) Kat irtifakı proje onayı ve işlemlerini yapmak.

k) Resmi kurumlardan gelen yapılar ile ilgili yazılara cevap vermek.

l) Belediyeye ruhsat için sunulan projelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol etmek ve eksik kısımları proje müellifine tamamlatmak.

m) 3194 Sayılı İmar kanunu ve Büyükşehir Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her türlü ruhsatlı yapının denetimini yapmak.

n) Proje, ruhsat ve ekleri ile imar mevzuatına aykırı yapılarda ilgili işlemler ile zabıt tanzimi ve encümen işlemlerini yerine getirmek.

o) Belediye sınırları dahilindeki her türlü yıkılacak derecedeki eski ve tehlike arz eden binalarının tespitinin yapılıp raporlarını tanzim etmek, gerekirse yıkım işlemini yaptırmak.

p) İşyeri ruhsat alımı için bina ve işyerlerinin kontrolünün gerekli raporlarının tanzimini yapmak.

r) Ruhsat eklerine aykırı yapılan binalar ile ilgili encümence imar kanununun ilgili maddeleri hükümleri doğrultusunda çıkan kararların uygulanması için uygulamayı yapacak birimlerle gerekli yazışmaları yapmak.

s) Yapı Denetim ile ilgili her türlü müracaat ve şikayetleri yerinde değerlendirip gerekli işlemleri yapmak, iş bitirme belgelerini düzenlemek.

ş) Yapı denetim şefliği ile ilgili tüm teknik, idari ve arşivleme işlemleri, yerine getirmek görevlerini yürütür.

t) Şefliğe ulaştırılan talep ve şikayetleri sonuçlandırmak.

u) İmar uygulaması henüz yapılmamış ya da imarda kısıtlı alanlarda yapılacak her türlü kaçak yapılaşma ile ilgili zabıt ve Encümen işlemlerini yerine getirmek.

ü) 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda Encümen’de alınan kararların vatandaşa ve ilgili Müdürlüklere tebliğinin yapılmasını sağlamak.

v) Servis ile ilgili konularda resmi kurum mahkeme vatandaşların taleplerini değerlendirmek, gerekli idari yazışmaları tamamlamak.

y) Şefliğe ait işlemlerde, müdürlükçe Encümen’e sunulmak üzere ilgili evrakları tanzim etmek.

z) 3194 Sayılı İmar kanunu Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her türlü ruhsatlı yapının denetimini yapmak.

aa) İmar durumu başvurularında yerinde ve dosyasında inceleme yaparak onaylı imar planı ve Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Yönetmeliği’ne uygun olarak imar durumu hazırlamak.

ab) Süresi geçen imar durumlarını vizelemek.

ac) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, kadastro ve mahkemelerden gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen başvuruları yanıtlamak.

ad) Servise gelen yazılı ve sözlü imar durumu başvurularını yanıtlamak.

ae)Vatandaşlara imar durumu ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi vermek.

af) İmar işleri şefliğinin çalışmaları ile ilgili teknik, idari ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek.

ag) Kamu kurum ve kuruluşları, kadastro ve mahkemelerden gelen yazılar ve vatandaşlardan gelen yazılı imar durumu başvurularını yanıtlamak.

ağ)3194 Sayılı İmar Kanunu, plan yapımına dair yönetmelik ve Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Yönetmeliği ve genel mevzuat çerçevesinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, revizyon imar planı, mevzii imar planı yapmak, yaptırmak.

ah) a bendine istinaden yapılan planların plan tadilatlarını yapmak, yaptırmak veya ilgilisi tarafından yapılanları denetlemek.

aı) 2981/3290/3366 sayılı kanuna istinaden 1/1000 ölçekli ıslah imar planı yapmak veya yaptırmak.

ai) Yapılan plan ve plan tadilatlarını meclise sunmak.

aj) Plan askılarına yapılan itirazları meclise sunmak, itiraza ilişkin meclis kararlarını ilgililere tebliğ etmek.

ak) İsteklilere imar planlarını göstermek veya talep edilmesi halinde plan örneği vermek.

al) Belediye ve mücavir alan içerisinde hali hazır harita yapımı, revizyonu işlerinin yapılması, yaptırılması veya temin edilmesi işlerini yürütmek.

am) Belediyeye ait taşınmazlara ilişkin 3194 Sayılı imar kanunun 15, 16 ve 17.madde uygulamalarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek.

an) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15, 16, 17. Maddelerine istinaden ilgilisi tarafından hazırlanan ifraz, tevhid, ihdas ve yola terk başvurularını incelemek.

ao) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18, 18/ Ek-1, 2981/3290/3366 sayılı yasanın 10/c maddesine istinaden arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve denetlemek.

ap) b, c ve d Maddelere istinaden yapılan uygulamaları Encümen’e hazırlamak ve onaylanan kararları kontrol ve tescil için Kadastro Müdürlüğüne göndermek.

ar) İmar uygulamalarına askı süresi içerisinde yapılan itirazları Encümene sunmak, itiraza ilişkin Encümen kararlarını ilgililere tebliğ etmek.

as) Plankote başvurularını kontrol etmek, yerinde ölçüm yapmak veya yaptırmak.

aş) İmar uygulamaları ile ilgili başvurularda sözlü veya yazılı bilgi vermek.

at) Belediyenin gayrimenkulleri, imar yolları, park, otopark, çocuk bahçesi veya belediyece yapılan yapıların aplikasyonunu yapmak.

au) İmar durumuna uygun olarak hazırlanan bina aplikasyon krokisini kontrol etmek, zeminde aplikasyonun kontrolünü yapmak ve su basman seviyesine geldiğinde yazı vermek.

aü). Diğer müdürlüklerin kadastro kayıtları ile ilgili yazılı başvurularını yanıtlamak.

av) Kamu kurum ve kuruluşlarından, kadastro ve mahkemelerden gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen başvuruları yanıtlamak.

ay) Turgutlu Belediyesince yetki verilmesi durumunda numarataj ve kent bilgi sistemi işlerini yürütmek.

az) Belediyenin istimlak yetkisi alanına giren yerlerin kamulaştırma işlemlerini Hesap, imar, Fen ve yol işleri Müdürlükleri ile koordineli olarak 5393 ve 2942 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

ba) Belediye Meclisinin satışına karar verdiği belediye mülklerinin satış işlemlerini yürütür, satış bedelinin ödenmesinden sonra tapu işlemleri yapılır.

bb) Vatandaşlarla hisseli olan parsellerin, Belediye Encümenince seçilmiş olan Özel Kıymet Takdir Komisyonunca bedelinin belirlenmesi sağlanarak encümene intikal ettirilir, onaylanan bedeller üzerinden satış işlemleri yapılır.