Metin AKGÜL

1989 yılında Turgutlu’da doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretimini Namık Kemal İlköğretim okulu , Liseyi ise Turgutlu Anadolu Lisesi Turgutlu’da tamamladı. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halklailişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Turgutlu Belediyesi Basın Halklailişkiler ve Kültür Müdürlüğü’nde Halklailişkiler Uzmanı olarak göreve başlayarak aynı kurumda Basın Halklailişkiler ve Kültür Müdürlüğü’nde sorumlumluk , Özel Kalem Personelliği , Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü , Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sorumluğu görevleri yaptı. 2017 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Hasan Ferdi Teknoleji Fakültesi’nde , 2018 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu’nda Sosyal Sorumluluk Derslerinin eğitimleri yürüttü. 2019 yılında Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumluluğunu yürütmeye devam ediyor. Birçok sivil toplum örgütü ve kurumlarla ortak projelere imza atmıştır. -Turgutlu Firdevs Gürel ile ARTI 1 Kafe (Engelsiz Kafe). -Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu ile Engelsiz Web . -Turgutlu Kaymakamlığı , Turgutlu Belediyesi , Turgutlu Rotory Kulübü , Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile Ateş Böceği Eğitim Tırı.

Evli ve bir çocuk babasıdır

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 27.06.2013 tarih ve 601 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, sosyal hizmet ve yardımlar birimi, spor okulları, gıda bankacılığı, engelliler birimi ve idari işlerden oluşmaktadır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) İhtiyaç sahiplerinin başvurularını kabul eder.

b) Başvuru sahiplerinin ikametlerine giderek, ihtiyaçlarını tespit amaçlı tahkikatlarını yapar veya yaptırır.

c) İhtiyaç sahiplerine tespit sonucuna göre müdürlük imkanları doğrultusunda gerekli yardımları yapar.

d) Muhtaç durumdaki ailelere yemek yardımı yapar.

e) Dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere ihtiyaçları doğrultusunda her türlü sosyal hizmet ve yardımı yapar.

f) Mağdur ailelerin çocuklarından çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakmış olanları tekrar okula ve dolayısıyla da topluma kazandırma konusunda çalışmalar yapar.

e) İlçemizdeki okullarda eğitim ve öğretimini sürdüren öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapar.

g) İlçemizdeki spor kulüplerine her türlü malzeme yardımı yapar. Yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalarda üstün başarı gösteren sporculara meclis kararı ile ödül verilebilir.

ğ) Yaşlılar, kadınlar, çocuklar, dul yetim ve kimsesizler, şehit ve gaziler gibi toplumda dezavantajlı konumlardaki vatandaşlara yönelik gerekli sosyal hizmetleri yapar.

h) Doğal afet sonucunda mağdur olan ailelere yardımda bulunur.

I) Zabıta Müdürlüğü tarafından faaliyetlerinden men edilen seyyar satıcılara ait malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlar.

i) Yardım malzemelerinin güvenli bir şekilde depolanmasını ve korunmasını sağlar.

j) İhtiyaç sahiplerine yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine teslimini sağlar.

Spor Okulları Biriminin Görevleri :

a) Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binalarının ve her türlü spor tesisinin kurulması,
işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirmek

b) Teşvik etmek maksadıyla amatör spor kulüplerinin desteklenerek, bölgemiz dâhilindeki
başarılı sporculara ve okullara ödül ve yardımlarının organizesini yapmak,

c) Vatandaşlarımızın tekdüze bir hayat tarzından sıyrılması maksadıyla sportif faaliyetler
düzenlenmesini sağlamak,

ç) Bölgemizdeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik yaz ve kış spor okulları açmak

d) Kurum içinde vazifeli personele dönük çeşitli dallarda sportif müsabakalar düzenleyerek
motivasyonu arttırıcı etkinlikler düzenlemek,

e) Sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum için halkın her kesiminin spora teşvik edilmesi amacıyla
çalışmalar yapmak ve spor merkezlerinin bu amaç yönünde iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,

Gıda Bankacılığı Birimi :

a) 5179 Sayılı Kanuna istinaden tüzüğü ve senedinde Gıda Bankacılığı yapmaya yetkisi olan Dernek veya Vakfa bağış yapıldığı durumda; 5035 sayılı Kanunun 14. Maddesi ‟… bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir. „‟ ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 251 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Gıda Bankacılığı yapan Dernek ve Vakıflara bağış yapan “ bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından K.D.V. hesaplanmamıştır.” ibareli fatura düzenlediğinden K.D.V. istisnasından yararlanır ve yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirim yapar.

b) Dernek ve Vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyerek, bağış yapanlara bir örneğini verir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda bağış yapanları teşvik etme amacıyla Gıda Bankacılığı yapmaya yetkili Dernek veya Vakıf ile protokol imzalanır.

c) Gıda Bankacılığı yapmak, Belediye Başkanlığının tasarrufunda olup; protokol imzalanan Dernek veya Vakıf bağışın alınmasında, fatura düzenlenmesi noktasında aracılık yapar.

d) Belediye; bağış ile ilgili olarak Dernek veya Vakıf adına fatura düzenlenmesinden, bağışın makbuzla teslim alınmasından, dağıtılacak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinden ve ilgililere teslim edilmesi sürecinde ki her aşamada yetkilidir.

e) Gıda Bankasına; kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ile özel ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar, bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek Dernek veya Vakfın adına düzenlenmiş ve “ bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından K.D.V. hesaplanmamıştır.” ibareli fatura karşılığı teslim alınarak, bağış makbuzu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Gıda Bankası deposuna teslim edilir veya Belediyeye ait araçlarla yerinden teslim alınır.

f) Bağışı yapılan gıda ve diğer maddelerin sağlığa uygun ve kaliteli olmasına, kullanım tarihlerinin geçmemiş olmasına dikkat edilir ve gerektiğinde ilgili ürün teslim alınmayarak bağış yapana iade edilir.

g) Temin edilen gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin saklanmasına ilişkin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun hareket edilir.

ğ) Gıda Bankasındaki ürünlerin giriş ve çıkış işlemlerinde barkot sistemi kullanılarak kayıt altınaalınır.
h) Bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri, fatura bedelleri üzerinden fatura yok ise tutanak marifetiyle, gıda maddesinin aynısının veya benzer özelliklerini taşıyan maddeleri satan toptancısından günün rayiç değerleri esas alınarak kayıt altına alınır ve karşılığında ilgililerine makbuz verilir. Malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildiğinde giriş fiyatları üzerinden çıkış kayıtları yapılır.

ı) Gerek görüldüğü takdirde, gıda zehirlenmesine yol açabilecek et, süt ve benzeri ürünlerin ilgili kurumlarda tetkik ve tahlili yaptırılarak gerekli tedbirler alınır.

i) Gıda zehirlenmesine yol açabilecek son kullanım tarihini geçmiş veya bozulmuş her türlü gıda malzemesinin tespiti halinde görevlilerce listelenir, kayıtlardan düşülerek tutanak tutulur ve imha edilir.

j) İhtiyaç sahiplerine kolaylıkla ulaşılması hedeflendiğinden, bu hizmetten faydalanacak her ihtiyaç sahibine Gıda Bankacılığı yapılan yerden malzemenin teslimi yapılır veya kimsesiz yaşlı, yatalak, ağır engellilere Müdürlük personeli tarafından malzeme adresinde teslim edilir ya da belirli periyotlar ve belirli limitlerle elektronik alışveriş kartları, kontör, kupon, alışveriş çeki vb. hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine verilir.

k) Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere düzenli ve devamlı olarak yardımlarda bulunabilmek için çeşitli yardım kampanyaları düzenler.

l) Belediye bünyesindeki ilgili birimler ile Bakanlıklarca yetkili kılınmış yardım kuruluşlarına veya doğal afet yaşanılan bölgelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Oluru ile bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması koşuluyla gıda, giyecek, temizlik, yakacak maddeleri tahsis edebilir.

Engelliler Birimi :

a) Engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit fırsatlarda katılımını için rehabilitasyon, istihdam, spor, sanat, kültür vb. konularında faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,

b) Belediyenin diğer birimlerinde engellilerle ilgili yapılacak çalışmaları ve hizmetleri koordine etmek,

c) Engellilerin sahip olduğu haklar konusunda engellilerin, ailelerinin ve toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) İlçe sınırları içindeki engelli envanterini çıkararak hizmetlerin doğru ve etkin planlanmasını sağlamak,

d) Her türlü yapı ve çevresinin, yolların, park ve rekreasyon alanlarının, ulaşım araçlarının engellilerin ulaşılabilirliğine uygun olması için projeler geliştirmek, önerilerde bulunmak,

e) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.