Adnan MUT

1961 yılında Aksaray’da dünyaya gelen Adnan MUT ilkokul ve Ortaokul eğitimini Turgutlu’da Lise eğitimini Aksaray Ticaret Lisesinde,Yüksek Öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.

1985-1991 Yılları arasında Polis Memuru olarak görev yapmış olup,1993 yılında Çiğli Belediyesinde göreve başlamış 1996 yılında Turgutlu Belediyesine naklen tayin olmuştur.2010 yılında Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne atanan Adnan MUT 2017 yılında Teftiş Kurulu Müdürü olarak atanmıştır,Teftiş Müdürlüğünün yanında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmektedir.

Adnan MUT evli ve 1 kız,1 erkek 2 çocuk babasıdır.

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, idari işler birimi, insan kaynakları şefliği ve maaş tahakkuk şefliği’nden oluşur.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) Kurum içi ve kurum dışı gelen evrakların kaydını tutmak, tarih ve sayı numarası vermek,

b) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtmak,

c) Dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim etmek,

d) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda yapmak,

e) Kurum dışı yazışmaların posta ile dağıtımlarını yapmak üzere evrak kayıt birimi’ne

göndermek,

f) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneğini konularına göre ayrı ayrı klasörlerde

arşivlemek.

g) Personelin izin işlerini takip etmek,

a) Yöneticilerin genel ve ortak görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek.

b) Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereğince kadro iptal, ihdas ve değişiklik taleplerinin hazırlanarak meclise sunmak,

c) Personel alımı ile göreve alınan personelin yerinde çalışma ilkesine uygun ve en verimli olabileceği birimlere dağıtımını sağlamak.

d) Kurum kadrolarında görevli bütün personelin atama, yükselme kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük işlerini yürütmek ve bu konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkuklarını yürürlükteki ilgili yasalar, personel yönetmeliği ve diğer yönetmelik esaslarına göre uygun biçimde ve zamanında yapmak.

e) Kurum personelinin aylıklarının arttırılması, üst göreve yükseltilmesi ve her türlü istihkakları ile ilgili işleri yürütmek.

f) Personelin SGK(T.C Emekli Sandığı ve S.S.K)ile ilgili işlemlerini yürütmek, emeklilik kesenekleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek her ay zamanında SGK’ya göndermek.

g) Personelin aylık, ikramiye, doğum yardımı, ölüm yardımı, çocuk zammı gibi parasal hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek,

h) İşyerindeki davranışlara ilişkin usul ve ilkeler ile disiplini sağlayıcı önlemlerin esaslarını tespit etmek ve yöneticilere duyurmak, disiplin kuralları ve amirleri hakkında yönetmelik gereğince disiplin işlemlerini yürütmek.

i) Personelin imza yetkisi ile ilgili ilgili işlemlerini yürütmek ve imza sirküleri hazırlamak

j) Mecburi hizmetli personeli görevlendirmek, görev yapmayanlar hakkında kanuni işlem için gereğini yapmak.

k) Personelin icra, mali vs. Borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak,

l) İntibak işlemlerinden doğan aksama ve itirazların düzeltilmesini sağlamak,

m) Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

n) Gereğinde işveren vekili olarak toplu iş sözleşmelerine katılmak, toplu iş sözleşmelerini kanun ve yönetmeliklere göre uygulamak,

o) Personelle ilgili yönetmelik, yönerge ve talimat hazırlık çalışmalarına katılmak.

ö) Müdürlükler arası yazışma yapmak.

p) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

r) Birim personelinin göreve devam-devamsızlığını izlemek,

s) Çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı doktor tarafından verilen rapor ve heyet raporlarını elektronik ortama aktarılması ve kişilerin dosyalarına işlenmesini sağlamak.

ş) Eğitim, seminer, toplantı, araştırma, kurul üyeliği gibi konularla ilgili görevlendirmelerin başkanlıktan onayını almak ilgili kişi ve kurumlara bildirmek,

t) Belediye Personelinin mesleki kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,

u) Kurum adına düzenlenecek sınavları hazırlamak, ölçme değerlendirme çalışmalarını ve gerekli komisyonların kurulması çalışmalarını yürütmek.

ü) Çalışanların kurumun üst yönetimi ile iletişimini sağlamak,

v) Stajyer öğrencilerin birimlere dağılımını ve ücretlerinin tahakkukunu yapmak.

y) İhtiyaç duyulan personelin hizmet şartlarına ve niteliklerine göre işe alınması ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak.

z) Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediyede mevcut memur ve işçi kadrolarının Norm Kadrolara uygun halde değişikliği gereçleri ile birlikte meclise sunmak ve mevcut boş dolu kadro durumunu takip etmek

aa) Personelin ilerleme, intibak, terfii, mal beyanı, pasaport, atama, görevlendirme, askerlik borçlanması ve nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

ab) İşe son verme ve emeklilik işlemlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ac) Personel görev, hak, yetki ve sorumluluklarının, aylık ve ödeneklerini yasalara ve toplu iş sözleşmelerini göre tespit edilerek ödeme emirlerinin düzenlenmesini sağlamak.

ad) 657 sayılı devlet memurları kanuna tabii personel ile 4857 sayılı iş kanuna ve toplu iş sözleşmesine göre çalışan daimi işçilerin yıllık izinler ve hastalık izinleri vb. izinlerinin ve özlük haklarının takip edilmesini sağlamak.

ae) Personel sicil ve disiplin kayıtlarının tutulması, arşivlenmesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak

af) Personel ile ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmaları yapmak

ag) Personelle ilgili yasa ve yönetmelikleri kurum içerisinde duyurmak

ah) Kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmalarının cevaplanması ve taleplerin yerine getirilmesini sağlamak

ai) Disiplin kurulunda alınmış olan kararlarla ilgili yazışmaları hazırlamak

(6) Maaş Tahakkuk Şefliği Görev ve Yetkileri

a) Personelin görev, hak, yetki ve sorumluluklarını, aylık ve ödeneklerini yasalara ve toplu iş sözleşmelerine göre tespit ederek ödeme emirlerini düzenlemek

b) Puantajların toplanması, kontrolü ve sisteme işlenmesini sağlamak.

c) Personelin maaş, sosyal hakla(ikramiye, tahsil yardımı vb.) icra ve kesintilerini işleyerek tahakkuk işlemlerini yapmak

d) Personelin SGK ve Emekli Sandığı primlerini iligli kurumlara göndermek,

e) Tahakkuk işlemleri tamamlanan SGK primleri, icra, sendika ve diğer yasal kesintilerin reddiyatlarını hazırlamak.

f) Başkan, Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı, Encümen Üyeleri, Şehir Meclis Üyelerinin ödenek ve huzur haklarının tahakkuklarını hazırlamak ve göndermek,

g) Stajyer maaşlarını hazırlamak ve göndermek,