Hasan KIZIL

09/09/1976 yılında Ahmetli İlçesi Karkın Köyünde dünyaya geldim. İlkokulu ve Orta Okulu Turgutlu Orta Okulunda Liseyi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesinde okudum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Lisans mezunuyum. 2002 Yılında Deniz Kuvvetlerinde 8 Yıl Uzman Çavuş olarak görev yaptım. 2010 Yılında Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Memuru olarak göreve başladım, 4 Yıl Zabıta Memuru, 5 Yıl Zabıta Komiseri olarak görev yaptım. 27/05/219 tarihinden itibaren Zabıta Müdürü olarak görev yapmaktayım.

17 yıldan beri evli olup, 2 çocuk Babasıyım

Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 30.12.1999 tarih ve 99/13884 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Zabıta Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, zabıta amirliği, zabıta komiserliği, işyeri açma ve çalışma ruhsat birimi, ölçü ve ayar memurluğu ile idari işlerden oluşmaktadır.

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, eşitlik, hizmette kaliteyi artırmak, belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, fırsat ve tehditleri analiz etmek, kaynakları optimum şekilde kullanmak, çalışanlarının kuruma bağlılığını artırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar almada destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.

Faaliyetlerini yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş, kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan ve öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmek. Bu anlayışa uygun amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli nitelik ve yetkinliklere sahip personel yapısını oluşturmak.

Zabıta Müdürlüğü’nün görevleri :

a) 5393 sayılı Belediye kanununa göre görev ve yetkileri belirlenmiştir.

b) Bu kanun maddeleri gereğince günün 24 saati zabıta hizmetleri yapılır.

c) Belediye hizmet alanı içerisindeki halkın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarını karşılayabilecek faaliyetleri yapmak.

ç) İlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırmaları uygulamak.

d) Gayri Sıhhi Müesseselerin şehrin içerisinde çalışmaktan men etmek.

e) Şehrin estetiğini bozacak hiçbir duruma izin vermemek.

f) 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/92047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

g) Kanunların Belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

ğ) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümenin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

h) 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta tatili Kanununa göre Belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

I) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar v eşlemlerine göre korumak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek.

i) 05.12.1951tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, Pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerse satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

j) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanuna göre Belediye Alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

k) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

l) Mülki idare amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

m) 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu ve 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

n) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

o) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elamanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Birimi’nin görevleri :

a) Ruhsat kaydını yapmak

b) Hazırlanan dosyanın ruhsat harcını tahakkuk ederek tahsilini sağlamak, Ruhsat Defterine kaydını yaparak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek.

c) Düzenlenen ruhsatı zimmet defterine kayıt yaparak, işyeri teftiş defteri hazırlamak ve hizmet masalarına teslim etmek.

ç) Ruhsatın ikinci nüshasını dosyasına takmak.

d) Umuma Açık İşyerlerine tutulan tutanakların kaydının yapılması, Encümen’e sunulması, encümence verilen cezanın uygulanmasını sağlamak (Mühürleme vb.)

e) Birime gelen vatandaşların taleplerine cevap vermek.

Ölçü ve Ayar Memurluğu’nun görevleri :

a) Periyodik Muayene için yapılan müracaatları, müracaat sırasına göre deftere kaydetmek ve muayene gününü belirleyen bir belge vermek.

b) Muayenelerin tamamlanmasını müteakip bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 31 Marta kadar gönderip, tasdik ettirdikten sonra programa göre muayeneye başlayarak, aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlamak.

c) Merkezdeki muayenelerin tamamlanmasına müteakip gruba bağlı belediyeler için bir gezi programı düzenleyerek, bu programa bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirir.

d) Kontrollere çıkarak kaçak ve damgasız ölçü ve tartı aletlerinin belirlenmesi,

e) Şikâyet konusu olan ölçü ve ölçü aletinin durumunda hiçbir değişiklik yapılmadan en kısa sürede muayeneyi yapmak ve neticeyi bir raporla müracaat eden kişi veya ilgili kuruluşa bildirmek. Ancak, taşınamayacak olan bir şikâyette, ölçü ve ölçü aletinin muayenesini yerinde yapmak.

f) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Ölçüler ve Ayar Taşra Teşkilatının görevli memurları ile belediye ayar memurları, vazife sınırları dâhilindeki yerlerde Ölçüler Mevzuatı hükümlerinin yerine getirilip-getirilmediğini kontrol etmek için resmi ve özel kuruluşların kullandıkları ölçü aletlerini ve bunlara ait evrak ve kayıtları tetkik ve kontrole yetkilidirler.

g) Birimin her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak zamanında yazmak. Birimin demirbaş malzemelerini her an kullanıma hazır tutmak.