Hüseyin ERSÖZ

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, şeflikler ve idari işlerden oluşmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri :

1- Bütçe Performans Programı

a) idarenin Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılı bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve performansı programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlenmesi ve değerlendirilmesi.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması.

d)Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması.

e) Harcama Birimleri Tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması.

f) Harcama Birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanması.

g) Ön mali kontrollerin yapılması.

ğ) İdarenin Yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

h) İdarenin Diğer İdareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

ı) Mali Konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmalık yapmak.

i) Belediyenin mali yapısını güçlendirici planların yapılması ve geleceğe yönelik mali politikaların oluşturulması.

j) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin atmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasının sağlanması.

k) Gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

2- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama

a) İdarenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi.

b)Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak.

c)Mali İstatistikleri hazırlamak.

d)Mal Yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

3- İç Kontrol

a)İç kontrol sistemi Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar,

b)Yapmak; üst yönetimin iç denetimine yönelik işlevini etkinliğini ve verimliliği arttırmak çin gerekli hazırlıkları yapmak,

c)Mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler yapılması,

d) Birimi yönetir, yeterli, sayı ve nitelikte personel istihdamı, personel eğitimi ve yetiştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapar,

e) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,

f) Birimin yazışmalarını yürütür, Belediyenin diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılması sağlar,

g) Belediyenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

h) İç ve Dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

ı) Mali Hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

i) Belediye Başkanı veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

4- Muhasebe Şefliği Tarafından Yürütülecek Görevler Şunlardır:

a) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtların tutulması,

c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolü,

d)Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililere geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerle ön görülen tutara uygun olması,

e) Ödemlere ilgili mevzuatın ön gördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması,

f) Aylık Mizan ve diğer mali tabloların hazırlanması,

g) Mali istatistiklerin hazırlanması,

ğ) KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Vergi Dairesine Bildirimlerinin yapılması

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin kontrol edilmesi

ı) Gelir İdaresi Başkanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Mali Hizmetler Müdürlüğünün aylık mizan bildirimlerinin yapılması

i) Muhasebe Şefliği, iç kontrol- ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarının üst yöneticiye sunulması,

j) İdarenin bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar, temel muhasebe kavramlarına göre kayıt altına almak,

k) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsilatları kontrol etmek.

l) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

m) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

n) Gerekli Bilgi ve raporları, Bakanlığa hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

o) Muhasebe biriminin vezne ve ambarlarında para ve değerleri alıp veren muhasebe yetkilisi mutemetlerini her on beş en az bir defa, belirsiz günlerde kontrol edilmesi,

ö)Muhasebe Birimi dışında bir günden fazla süreyle görev yapan tahsildarlar ile icra memurlarını her iki ayda en az bir defa ve her tahsilattan dönüldüğü günü takip eden on gün içinde, kontrol edilmesi,

p) Muhasebe yetkililerinin hesap ve mali işlemlerini denetim görev ve yetkisine sahip olan denetim elemanları, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin tahsilat tutarlarının sayımı dahil tüm hesap ve mali işlemlerinin denetlenmesi,

r) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurması,

s) Kurum İçi ve dışı olmak üzere gerekli yazışmaların yapılması,

ş) Faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynakları; temel muhasebe kavramlarına göre kayıt altına almak.

t) Muhasebe iş ve işlemlerini yürütmek,

u) İdari Faaliyet Raporu hazırlamak, Faaliyet raporları, Kanunun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlar. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici ile bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan bakan tarafından onaylanır.

ü) Mali Hizmetler yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla müdürüne karşı sorumludur.

v) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi Belediyenin giderlerini; Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olanların Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolünü yapmak,

y) Bütçe İçi Ve dışı Emanetlerin hesaba almak,

z) Doğrudan şahıslara ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği süre içerisinde ödenmesi için Muhasebe İşlem Fişi düzenlemek,

aa) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi kontrol kanunu ile mahalli idareler bütçe ve Muhasebe İşlemler Yönetmeliği ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri gereğince, mutemet, muteahhit ve yolluk Ön Ödeme ile Bankalarda mutemetler adına açılacak kredilerle, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için milli bankalar nezdinde akreditif karşılığı açtırılacak kredilere ait Muhasebe İşlem Fişi Düzenlemek,

ab) Borçlar kanununun ilgili hükümlerine göre tanınan zaman aşımı süresi içerisinde takip ve tahsilini sağlamak,

ac) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine uyularak ödeme evraklarını emniyetli ve belli bir düzen içerisinde arşive intikalini sağlamak,

ad) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol kanunu ile mahalli idareler bütçe ve Muhasebe İşlemleri Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda ödeme emirlerini düzenlemek,

ae) Kanunların ön gördüğü şekil, koşu ve belli oranlarda istihkaklardan kesilen veya doğrudan tahsil olunarak Belediye adına toplanan emanet paraları hesaplara geçirmek, bunların kayıtlarını tutmak, bütçe emanetlerine alınan kanuni paylarla ücret ve maaş bordrolarından her ay kesilecek fonlarla, Sigorta pirimi, emekli keseneği ve kurum karşılığı sendika ve üyelik aidatı, kefalet, ikraz, gelir ve damga vergisi gibi kesintilerin özel kanunlarında belirlenen süreleri geçirmeden, kamu kurum ve kuruluşlarına, ihalelere katılarak üzerinde kalmayan hak sahiplerine önceden yatırılan teminatların(depozit) iadesi için Muhasebe İşlem Fişi düzenlemek, Belediye Personellerinin İcra, Nafaka, Kefalet aidatı, Öğrenim kredisi gibi tahakkuk edecek borçların ücret ve maaş bordrolarından yapılacak kesintilere ait ödemelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yapılmasını sağlamak, bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden kişi alacakları hesabına almak ve kayıtlara işlemek, ödemelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yatırılmasını sağlamak,

ad) Harcama Yetkilisince yapılacak ön ödeme işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek acele ve çeşitli giderler için İta amirinin göstereceği lüzum üzerine, görevlendirilen birim mutemetlerine, üst sınırı Bütçe Kanunu ile tespit edilen tutarlarda İta Amiri Mutemetlerine verilmek üzere Muhasebe İşlem Fişi Düzenlemek,

ae) Görevlilere, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilmesi uygun görülen geçici görev yolluğu,

af)Ön ödemelere ait Muhasebe İşlem Fişi Düzenlemek, verilen avans ve bankalar nezdinde açılan kredilerle akreditiflerin kanuni sureleri içerisinde mahsup evraklarını izleyerek bu süreler içinde göndermeyen birimleri yazı ile uyararak harcama belgeleri tamam olanların Muhasebe İşlem Fişi Düzenleyerek mahsuplarını yapmak,

ag) Kanuni Mahsup sürelerini geçiren Mutemetler hakkında 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre işlem yapılmasını her mutemedin Mali Yılın son gününde avans akçesinden üstünde kalan tutar var ise; yatırtmak, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcama belgelerini mutemetlerden yazılı olarak istemek, Ön Ödeme artığını yatırmayanların İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diyalog kurarak maaş ve ücret bordrolarından tutularak kişi eğitim borçlarına alınmasına sağlamak, geçen aylardan devren gelen ayı içerisinde verilen ve mahsup edilen ve gelecek aya devreden avans-kredi hesap listelerini ay sonları ile yılsonunda idare ve kesin hesaba esas olacak şekilde çıkarmak ve hesap toplamlarını tutturmak,

ağ) Bütçe Hizmetleri İçinde ve dışında doğacak kişi alacakları Muhasebe Fişi Kayıtlarına geçirterek geçen aylardan devren gelen ve ayı içinde kişi alacakları hesabına alınan ve tahsil olunanlarla gelecek aya devreden kişi alacaklarının hesap listelerini ay sonlarıyla yılsonunda idare ve kesin hesaba esas olacak şekilde çıkarttırmak ve hesap toplamlarını tutturmak,

ah) 5393 Sayılı Belediye Kanununun göre Belediyemizin görevleri gereği ve yatırımların ihale veya doğrudan temin usulü ile yapılacak yapım ile hizmet alımlarında sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhüt bedellerini ödenmesi,

aı) 4650 Sayılı yasanın 3. Maddesi hükümlerine göre kamulaştırılmasına karar verilen yerlerin ödeme evraklarının Mahalli İdareler Harcama Belgeleri yönetmeliğine göre kontrolü ve düzenlenmesi,

ai) Tarifeye bağlı elektrik, su, telefon, doğalgaz ödemeleri, kiralar ve aidatlar, yargılama, vekalet ücretlerine ait ödeme emri evraklarının kontrolünü yürütmek,

aj) Belediyenin bankadan çekle veya gönderme emri ile yapılacak olan ödeme ve göndermelerin izlenmesi, takibi ve sonuçlandırılması,

ak) Belediyenin mali istatistikleri Bakanlıkça belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlanır ve belirlenen süre içinde bakanlığa gönderilir.

5- Bütçe İşlemleri

a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonun sağlanması,

b) İlgili yasal mevzuat doğrultusunda Belediyenin stratejik planı ve Performans Programına göre yılı ve izleyen iki yılın bütçesinin hazırlanması,

c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması,

d) Bütçe işlemleri, harcama birimleri ile koordinasyon sağlanarak, Bütçe Şefliği tarafında gerçekleştirilmesi, kayıtların tutulması ve izlenmesi,

e) Bütçe Kesim Hesabının çıkarılması sonuçlarının kontrolü,

f) Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge hazırlanması,

g) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirilmesi,

ğ) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

h) Bütçe kayıt ve işlemleri, Bütçe Şefliği veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulması sağlanır,

ı) Kurum içi ve dışı olmak üzere gerekli yazışmaların yapılması,

i) Hesabını kendisinden sonra gelen bütçe şefine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

j) Harcama birimlerinden gelen evrakların ön mali kontrollerinin yaptırılmasından ve bu kontrollerin doğruluğundan sorumludur,

k) Bütçe ödeneklerinin tertibi: miktar ve kullanımlarının takibi,

l) Ödeneklerle ilgili aktarma işlemleri ve ödeneklerin yılsonu devir ve iptallerinin sonuçlandırılması,

m) Mali Hizmetler Müdürünün mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla müdürüne karşı sorumludur.

n)Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

6-İç kontrol

a) Belediyenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi,

b) Varlık ve kaynakların korunmasını, her türlü mali ve karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

c) Karar oluşturmak ve izlemek için, düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılmasını israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını.

d) Harcama Birimleri ile İç kontrol organizasyon, yöntem ve süreç ile ilgili çalışmaların yapılması,

Ön mali Kontrol

a) Belediyenin gelir, gider, varlık ve hükümlerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğunun kontrolünü,

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü.

7-Tahsilat Şefliği Tarafından Yürütülecek Görevler :

5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre yetki ve sorumluluk alanlarındaki harçlar, iştirak payları, vergi vb. gibi İşletme ve İştiraklar Müdürlüğünce intikal ettirilmiş tahsil safhasındaki alacaklarımızın tümünü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi,5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanununun 61. Maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümleri gereğince tahsil edilen gelirlerin parasal sınırlar ve oranlar hakkındaki tebliğe göre Belediye Hesabının bulunduğu bankaya yatırılması, tahakuk servisince tarih ve tahakkuk yapılarak tahsil aşamasına getirilen ve tahsiline bağlı Belediye gelirlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilini, tahsil edilen paranın bankaya tesliminin sağlanması;

a) Tahsildarlar tarafından yapılan tahsilat kayıtlarının tutulmasını sağlanması,

b) Tahsildar tarafından yapılan yatırımları ve yapılan yatırım ile ilgili belgelerin muhafaza edilmesi,

c) Kasa mevzudu veznedar tarafından sayılır ve Tahsilat Şefi tarafından kontrol ettirilmesi ile kasa mevcudunun defter ve kayıtlara uygunluğu görüldükten sonra kasa defterinin açıklama bölümü sorumlu veznedar ve tahsilat şefi tarafından imzalatılması,

d) Kasada bulundurulacak azami para miktarı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanlıkça, belirlenen ve Kasa mevcudunun belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısmın bankaya yatırılması,

e) Belirlenen kasa limitini aşan tutarın çeşitli nedenlerle aynı gün bankaya yatırılamaması veya banka gişelerinin kapanmasından sonra yapılan tahsilat dolayısıyla kasada bulunan para miktarının belirlenen kasa limitini aşması halinde; Kasa fazlası para ertesi gün bankaya yatırılmak üzere, Tahsilat Şefi ve kasa defterini tutmakla sorumlu veznedar tarafından muhafaza altına alınması,

f) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri, yaptıkları tahsilat, iade ve ödemeler ile aldıkları emanet, teminat, menkul değerler ve bunlardan yapılan iadeler ile değerli kağıt işlemlerini ilgili yardımcı defter ve belgelere usulüne uygun olarak kaydetmek ve muhasebe yetkilisinin denetimine her an hazır bulundurması,

g) Muhasebe birimlerinin vezne ve ambarlarında bulunan hazır değerler, değerli kağıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektupları gibi değerler, mali yılın son günü itibari ile muhasebe şefinin de bulunduğu başkanlığı altında, ilgili muhasebe yetkilisi mutemedinin katılacağı ve en az 3 kişiden oluşan kurula teslim edilmesi,

ğ) Yıl sonunda yapılan sayımlarda; kasa ve bankada bulunan para mevcudu, alınmış ancak henüz tahsil edilmemiş çekler, kamu idaresine ve kişilere ait menkul kıymet ve varlıklar, teminat mektupları, değerli kağıtlar için ayrı ayrı olmak üzere tutanak düzenlenmesi ve sayım kurulunca imzalanması,

h) Hatalı kesilen makbuzların gerekçesini belirterek iptal edilmesi,

ı) Tahsilatta kullanılan tüm kayıt ve belgeleri teftişe hazır halde arşivde muhafaza edilmesi,

i) Tahsilat servisine havale edilen mükellefin yazılı talep ve şikayetlerini incelenmesi, belge ve bilgileri ile birlikte yazışmaya hazır hale getirilmesi, talep ve şikayetlerin yasal süreler içerisinde cevaplandırılmasını sağlanması,

j) Mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapması,

k) Matbaaca bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek,

l) İhale Kanunları, Vergi Kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teminat olarak verilen, değerlerin (teminat mektubu, hisse senedi, tahsil vb.)saklanmasını, bu değerlerin teslim, )alındığında alındı belgesi düzenlemek,

m) Teslim alındığında, teslim edildiğinde paraya çevrildiğinde ve muhasebe servisine gönderildiğinde muhasebe işlem fişi düzenlemek,

n) Borçlarını rızaen ödemeyen borçlulara ödeme emri tebliğ etmek, ödeme emrine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki kanun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapmak.

o) Haciz varakaları düzenleyerek icra takip şefliğine intikalini sağlamak, ö) Çeşitli nedenlerle fazla ödemede bulunmuş yükümlülerin başvuruları üzerine kayıtlarını inceleyerek fazla ödemiş bulunan miktarları ilgililere iadesi için gerekli işleri yapmak,

p) Her Mali yılın sonunda ertesi seneye devrolunan bakiyenin döküm cetvellerini hazırlamak ve muhafazasını sağlamak,

r) Muhasebe Şefliği tarafından tahsilat biriminin kasa işlemlerini her günün sonunda kontrol edilmesi,

s) Muhasebe şefinin görevi başında bulunamadığı durumlarda kontrol görevi vekili tarafından yerine getirilir. Kontrol yetki ve sorumluluğunun yardımcılara devredilmiş olması halinde ise bu görev yardımcılar tarafından yapılması.

8- Gelir Şefliği’nin Görevleri :

a) Belediyeye ait vergi gelirlerini ve çeşitli gelirlerinin tarih ve tahakkuklarını yapmak, tahsilat aşamasına getirmek, tahsil edilmesini sağlamak üzere tahsil şefliğine intikal edilmesini sağlamak.

b) Belediyeye ait taşınmazların kira sözleşmelerinin yenileme ve yeni kira bedelleri üzerinden tahakkuklarını yapmak ve yaptırmak.

c) Belediyeye ait taşınmazların satış ve kira ihale dosyalarını hazırlamak ve sonuçlandırmak,

d) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, PTT Haberleşme Vergisinin tarih ve tahakkuklarını yaptırıp tahsilatını sağlamak,

e) 3914 sayılı kanunla getirilen Çevre Temizlik Vergisi bildirim ve beyanlarının alınmasını, tarih ve tahakkuklarının yapılmasını sağlar.

f) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanundaki harçların (İşgaliye Harcı, İşyeri Açma, İzin Harcı, Muayeneye Ruhsat Rapor Harcı, Sağlık Karnesi Harcı, Hafta Tatil Harcı, ve imarla ilgili harçların tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.

g) Zabıta Müdürlüğünce tutulan tutanaklara istinaden Belediye Encümenince çıkarılan para cezalarının tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.

ğ) Belediyeye ait diğer vergilerin ve çeşitli gelirlerinin tarh ve tahakkukları yapmak, tahsilat aşamasına getirmek, tahsil edilmesini sağlamak üzere tahsil şefliğine intikal ettirmek,

h)Belediye vergileri ile ilgili düzeltme ve terkin işlemlerinin yapmak( müdürün onayı ile)

ı) Belediye ye ait taşınmazların kira sözleşmelerinin yenileme ve yeni kira bedelleri üzerinden tahakkuklarını yapmak.

i) Belediyeye ait taşınmazların icara verilecek olanların ihale dosyalarını hazırlamak ve sonuçlandırmak.

j) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununda yer alan ilan ve reklam vergisi, Eğlence Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve PTT Haberleşme Vergisi’nin tarih ve tahakkuklarını yapar.

k) 3914 sayılı kanunla getirilen Çevre Temizlik Vergisi beyanlarının alınmasını, tarih ve tahakkuklarının yapılmasını sağlar.

l) 1319 sayılı Kanunla getirilen Emlak Vergisi beyanlarının kabul tarh ve tahakkuklarının yapılmasını sağlar,

m) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundaki harçların(İşyeri Açma İzin Harcı, Muayene Ruhsat Harcı, Sağlık Karnesi Harcı, İmarla ilgili harçların tarih ve tahakkukları yapılmasını sağlamak)

n) Zabıta Müdürlüğünce tutulan tutanaklara istinaden Belediye Encümenince çıkarılan para cezalarının tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.

o) İlgili Mevzuatla Belediye geliri olarak tanımlana vergi, resim, harc, ve ücretlerin tarih ve tahakkuklarının yapılması, tahsil aşamasına getirilmesi, kayıtların eksiksiz tutulması ve muhafazasının yapılmasını sağlar.

ö) Kayıtların tetkiki ve incelenmesi sonucu tespit edilen alacakların takibini yapar.

p) Gelir Servisine gelen beyan, bildirim ve her türlü evrak ile ilgili kontrolleri yapar ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlar, işleme alınması için tahakkuk memuruna havale eder.

r) Tahakkuk ile ilgili günlük, aylık ve yıllık tahakkuk raporlarını hazırlar ve müdürün onayından sonra ilgili birime sunar.

s) Tahakkuk kayıtlarında yapılması gereken değişiklikleri yasal mevzuat çerçevesinde ve müdürün bilgisi ve onayı dahilinde yapar.

ş) Dosya bilgisi ile bilgisayar kayıtları arasında farklılıkların önlenmesi için yapılan günlük tahakkuk kayıtlarını inceler, tahakkuk kayıtlarının sağlıklı olmasını sağlar.