Mithat ERDEN

20 Ağustos 1963 yılında Turgutlu’da dünyaya geldi,ilkokulu Akçapınar İlkokulunda,orta öğrenimini Urganlı Orta Okulunda tamamladıktan sonra lise öğrenimini Turgutlu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ikinci sınıftan ayrıldı. 24 Ağustos 1992 yılında Turgutlu Belediyesinin açmış olduğu memurluk sinavını kazandıktan sonra Zabıta memuru olarak göreve başladı, 31 Aralık 1992 yılında Hesap İşleri Müdürlüğüne bağlı Emlak servisinde ve Muhasebe servisinde ,1995 YILINDA Gelir servisine Şef olarak asaleten atandı. 2001 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı yıl içerisinde Belediye Satın Alma Müdürlüğüne Müdür olrak atandı.17 Eylül 2007 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığına asaleten atandı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünü vekaleten yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görevleri:

a) Müdürlüğün denetimindeki taşınır ve taşınmaz demirbaşları kontrol etmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak,

b) Müdürlüğün denetimindeki taşınmazların temizliğini yaptırmak ve denetlemek,

c) Turgutlu Belediyesi’nin faaliyetleri için gerekli olan ve merkezi olarak satın alınması öngörülen malzeme, işletme malzemeleri, sarf malzemeleri teçhizat ve yedek parçaların satın alınması,

d) Satın alma prosedürüne ve kalite güvence sisteminin gereklerine uygun olarak satın almak / alınmasını sağlamak,

e) İstenen kalite, miktar ve zamanda uygun ekonomiklik prensipleri dahilinde satın almak veya alınmasını sağlamak.

f) Uygun satın alma koşulları ile iç ve dış piyasadan tedarik etmek / edilmesini sağlamak.

g) Kullanım ve depolama yerlerine ulaştırılmasını gerçekleştirmek.

h) Tüm istekli firmalarla işbirliği esasına dayalı bir ilişki geliştirmek ve sürdürmek/ sürdürülmesini sağlamak,

ı) Her türlü evrakın yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu inceler, gerekli düzeltme ve değişiklikleri yaptırarak onay makamına gönderir.

i) Satın almalarda daima milli veya uluslararası standarda sahip ürünlerin diğerlerine tercih edilmesini sağlar.

j) Firmalardan alternatif malzeme önerilerinin değerlendirilmesini, numunelerin ve gerekli tüm bilgilerin elde edilerek, ilgili birimlere iletilmesini sağlar.

k) Kendisine iletilen müşteri siparişlerini inceler.

l) Belirlenen esaslar dahilinde piyasa araştırmasının yapılmasını sağlar. Teklifleri değerlendirir.

m) Malzeme pazarındaki fiyat ve arz hareketlerini, değişim ve gelişmeleri izler.