Aydın LENGER

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ AYDIN LENGER Manisa’nın Turgutlu İlçesinde doğdum. İlk ve Ortaokul eğitimimi Turgutlu’da tamamlayarak, Manisa Lisesinden mezun oldum. Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Ön Lisans Mezunu olarak eğitim hayatımı tamamladım. Turgutlu Belediye Başkanlığında Zabıta Memuru olarak başladığım memuriyet hayatımda, Zabıta Müdürlüğü ve Kütüphane Müdürlüğü görevlerinde bulundum ve halen Turgutlu Belediye Başkanlığında, Muhtarlık İşleri Müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 34 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, şef, idari işler, yem ve bitki sağlığı servisi, hayvan hakları ve yetiştiriciliği servisi, inşaat ve makine servisi, tarımsal altyapı ve arazi servisinden oluşur.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) Tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin toprak etüdü vb. konularında ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

c) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak

d) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

e) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

f) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

g) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için yardımcı olmak.

h) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.

ı) Turgutlu İlçesi sınırları içerisinde yetiştirilen ve yetiştirilecek ürünlerle ilgili üretim hakkında eğitim verilmesi amacıyla eğitim programlarının hazırlanması çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilçenin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,

i) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

j) Ekolojik ürün yetiştiriciliği ile ilgili eğitim ve uygulamalı çalışmalar yapmak,

Toprak analizi, gübre seçimi ile ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

k) Modern sulama ve tarımsal mekanizasyon yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

l) Spesifik, yaygın bitki hastalıkları ve zararlıları konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

m) Yaş sebze meyve yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

n) Ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için uygulamalı (pilot bölge) çalışmalar yapmak. Proje amaçlı demonstrasyon (gösteri) çalışmalarında kullanılacak olan tohum, fide ve fidan alımı için teknik şartname hazırlayıp temin etmek/edilmesini sağlamak,

o) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

ö) Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

p) Modern standardizasyon ve depolama teknikleri konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

r) Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak,

s) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak,

ş) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması için gerekli kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

t) Üretim maliyetlerini düşürmek, kaliteli ve verimli ürün elde etmek amacıyla modern hayvan barınakları proje çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyonunu sağlamak.

u) Süt ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi yönünde araştırmalar yapmak, pilot bölge seçilerek uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmesi için ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak.

ü) Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak,.

v) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak,

y) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

z) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.

ab) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yapılacak olan faaliyet, hizmet, , her türlü makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, geliştirilmesi sağlamak.

ac) Kırsal da alt yapı ve üst yapı tesislerinin inşası, bakım, onarım ve tamirini yapmak ile ilgili, birimlerle koordinasyonu sağlamak, hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak

ab)Gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek,

ac) Yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların takibini yapmak. ad) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak, ae) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.