Mustafa İlteriş YAĞCIOĞLU

İlk, orta ve lise tahsilimi Turgutlu’da tamamladım. Lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği’nde tamamladım ve 1998 yılında mezun oldum. 1998-2000 yılları arasında yedek subay olarak askerlik hizmetimi tamamladım. Kamu ve özel sektörlerde çalıştım. Evli ve 2 kız çocuk babasıyım. 05.11.2018 tarihinden itibaren Turgutlu Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktayım.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 06/11/2012 tarih ve 91 sayılı kararı ile kurulmuştur.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, idari işler, aşevi, muhasebe ve Belediye İşletmeleri şefliklerinden oluşmaktadır.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale kanununun 22 inci maddesinin -d- fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak amacı ile;

b) Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluşu, işleyişi ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek,

d) Bu maddenin (1) bendinde yazılı olan işleri yapılacak olan işin durumuna göre ya kendi eliyle ya da ihale etmek suretiyle yapmak ve yaptırmak,

e) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlamak,

f) İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,

g) Meclisten çıkan tarifelerin uygulanması sağlamak denetlemek,

ğ) İş huzurunu sağlamak,

h) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,

ı) Verilen hizmetler karşılığında ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat yapmak, bunun için ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yapmak,

i) Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü sorumlulukları yerine getirmek, her türlü beyannameleri ilgili kamu kurumlarına zamanında vermek, yasal defterlerin tasdikini zamanında yaptırmak,

j) Belediyenin iştiraki veya hissesi bulunduğu kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, yerine getirmek,

k) Müdürlüğe bağlı bulunan bütün birimlerin tahsilat iş ve işlemlerinin günlük olarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan tabloların hazırlanmasını sağlar, günlük tahsilatların bankaya intikalini sağlar. Bütün bu işlemler ile ilgili olarak Müdürlük personelinden yeterli personel ile gerekli çalışmaları yapar,

l) Bu yönetmeliğin 12 inci maddesinin 5 inci fıkrası ve 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda müdürlüğün bütün birimlerinin zamanında tahsil edilemeyen paraları için gerekli yasal takibat işlemlerini yürütür bütün bu işlemler için belediyenin ilgili birimleri ile müdürlük personeli ile koordineli çalışmalar yapar,

m) Müdürlüğün gelir ve gider bütçesi ile gelir tarifelerinin hazırlanması çalışmalarını yapar bütün bu iş ve işlemler için belediyenin ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yapar,