Önder PALA

1988 yılında Turgutlu da dünyaya geldim.İlkokulu Ülkü İlköğretim okulunda, Ortaokulu Gazi Ortaokulunda, Liseyi de Turgutlu Lisesi Yabancı dil ağırlıklı bölümünde bitirdim.Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Bir yıl özel sektörde Ziraat Sorumlusu olarak çalıştım. 2014 yılından itibaren Turgutlu Belediyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunu yapmaktayım.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, idari işler, fidanlık şefliğinden oluşmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Turgutlu Belediyesi sınırları dahilinde her türlü Park ve Bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması,bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde, hergeçen yıl daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlayan veya yaptıran bir birimdir.

b) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek ( Kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları vb.)

c) Sahaların tanzimi için gerekli etüd proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzüerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak

d) Park, bahçe,koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüd etmek

e) İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık vb. Tesisleri yapmak ve işletmek.

f) Halkın ağaç ve çicek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.

g) Halkın Park ve Bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmlaarı yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgilileri vermek

ğ) Park ve Bahçeler müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

h) Park ve Bahçeler müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak

ı) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmalrı için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek

i) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimini ve bakımını yapmak

j) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek

k) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik program hazırlayıp uygulamak.

j) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek

k) Bitki hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele etmek

l) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak

m) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama vs. bakım ve onarım çalışmaları yapmak

n) Halkın yeşil alan. Orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışmalar yapmak

o) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımı yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak

p) Yıllık bütçesini ve yatrırım planlarını hazırlama

r) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek

s) Hizmet alım ve yapım ihalelerinin şartname ve protokollerini hazırlamak.

ş) Konusu itibari ile Park ve Bahçeler müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.

t) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile iligli kararları uygulamak

u) Belediye Meclisi ve encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak